Tham quan – XD6401

Sinh viên đi tham quan các công trình đã hoặc đang xây dựng, để biết được khả năng xây dựng của con người, và tìm hiểu từ thực tế các vấn đề gồm: công năng công trình, hệ kết cấu của công trình, biện pháp thi công, vật liệu được sử dụng và các vấn đề khác liên quan.

232 lượt xem