Giảng Viên Công Nghệ Và Tổ Chức Thi Công

(Last Updated On: 09/12/2019)
DANH SÁCH GIẢNG VIÊN BỘ MÔN: CÔNG NGHỆ VÀ TỔ CHỨC THI CÔNG
TT HỌ  TÊN HỌC HÀM, HỌC VỊ  ĐT DI ĐỘNG EMAIL GHI CHÚ
1 Nguyễn Cảnh Cường ThS 0912063472 [email protected]      [email protected] Phó Trưởng Bộ môn
2 Võ Văn Dần ThS 0987999739 [email protected]         [email protected]
3 Lê Anh Dũng PGS.TS. GVCC 0932283939 [email protected] Phó Hiệu Trưởng
4 Phạm Minh Đức ThS 0912534524 [email protected]        [email protected]
5 Nguyễn Văn Đức TS 0904922898 [email protected]          [email protected]
6 Lê Hồng Dương ThS 0989555350 [email protected]      [email protected]
7 Đào Minh Hiếu TS 0912534406 [email protected]              [email protected] Trợ lý Khoa
8 Tường Minh Hồng ThS 0912166238 [email protected]        [email protected]
9 Trương Kỳ Khôi ThS 0934590586 [email protected]            [email protected]
10 Nguyễn Hoài Nam TS.GVC 0983231574 [email protected]          [email protected] Phó Trưởng Khoa
11 Lê Văn Nam ThS 0982625580 [email protected]           [email protected]
12 Võ Hải Nhân ThS 0965354457 [email protected]           [email protected]
13 Lê Huy Sinh ThS 0983145428 [email protected]           [email protected] NCS tại Nhật
14 Lê Bá Sơn ThS 0987631985 [email protected]           [email protected]
15 Cù Huy Tình ThS 0949319999 [email protected]         [email protected]
16 Trần Trọng Tuấn ThS 0948877187 [email protected]       [email protected] NCS tại Pháp
17 Ngô Quang Tuấn ThS  0945225558 [email protected]           [email protected]
18 Nguyễn Quang Vinh ThS 0902236611 [email protected] Trợ lý Viện Đào tạo Mở
19 Phạm Quang Vượng ThS 0975527523 [email protected]    [email protected] NCS tại Nhật
Hotline TS : 0914.859.909