Địa chất công trình/ Địa chất thủy văn – XD3101

(Last Updated On: 09/11/2018)

Mục đích trước tiên của môn học là giới thiệu cho sinh viên những kiến thức cơ bản về: cấu tạo các lớp vỏ trái đất gồm: đất, đá, nước dưới đất, các hiện tượng địa chất, các phương pháp khảo sát địa chất. Mục đích tiếp theo là hướng dẫn sinh viên viết và đọc báo cáo địa chất khi thiết kế nền móng công trình.

Hotline TS : 0914.859.909