Giảng Viên Công Nghệ Và Tổ Chức Thi Công

DANH SÁCH GIẢNG VIÊN BỘ MÔN: CÔNG NGHỆ VÀ TỔ CHỨC THI CÔNG
TT HỌ  TÊN HỌC HÀM, HỌC VỊ  ĐT DI ĐỘNG EMAIL GHI CHÚ
1 Nguyễn Cảnh Cường ThS 0912063472 canhcuongnguyen72@yahoo.com      cuongnc@hau.edu.vn Phó Trưởng Bộ môn
2 Võ Văn Dần ThS 0987999739 vovandan.vn@gmail.com         danvv@hau.edu.vn
3 Lê Anh Dũng PGS.TS. GVCC 0932283939 dungla@hau.edu.vn Phó Hiệu Trưởng
4 Phạm Minh Đức ThS 0912534524 famduc.dhkt@gmail.com        ducpm@hau.edu.vn
5 Nguyễn Văn Đức TS 0904922898 vanduc0680@yahoo.com          ducnv@hau.edu.vn
6 Lê Hồng Dương ThS 0989555350 duong.thicong.kientruc@gmail.com      duonglh@hau.edu.vn
7 Đào Minh Hiếu TS 0912534406 hacp.jsc@gmail.com              hieudm@hau.edu.vn Trợ lý Khoa
8 Tường Minh Hồng ThS 0912166238 minhhong1905@gmail.com        hongtm@hau.edu.vn
9 Trương Kỳ Khôi ThS 0934590586 truongkhoi.dhkt@gmail.com            khoitk@hau.edu.vn
10 Nguyễn Hoài Nam TS.GVC 0983231574 hoainam1507@gmail.com          namnh@hau.edu.vn Phó Trưởng Khoa
11 Lê Văn Nam ThS 0982625580 ksnam29@yahoo.com.vn           namlv@hau.edu.vn
12 Võ Hải Nhân ThS 0965354457 cdic.vn@gmail.com           nhanvh@hau.edu.vn
13 Lê Huy Sinh ThS 0983145428 sinh.cpm@gmail.com           sinhlh@hau.edu.vn NCS tại Nhật
14 Lê Bá Sơn ThS 0987631985 leson.dhkt@gmail.com           sonlb@hau.edu.vn
15 Cù Huy Tình ThS 0949319999 tinhcuhuy@yahoo.co.uk         tinhch@hau.edu.vn
16 Trần Trọng Tuấn ThS 0948877187 tuan87kta@gmail.com       tuantt@hau.edu.vn NCS tại Pháp
17 Ngô Quang Tuấn ThS  0945225558 tuanfinder@gmail.com           tuannq@hau.edu.vn
18 Nguyễn Quang Vinh ThS 0902236611 vinh97x2@yahoo.com Trợ lý Viện Đào tạo Mở
19 Phạm Quang Vượng ThS 0975527523 phamquangvuong.kt.hn@gmail.com    vuongpq@hau.edu.vn NCS tại Nhật

1.499 lượt xem