TS. Phạm Thị Hà Giang

(Last Updated On: 30/08/2022)

 

LÝ LỊCH KHOA HỌC

 CHUYÊN GIA KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

 

1. Họ và tên:                Phạm Thị Hà Giang
2. Năm sinh:                     1986                                                 3. Nam/Nữ:  Nữ
4.  Học hàm:                                                                          Năm được phong:

  Học vị:                                     Tiến sỹ                           Năm đạt học vị:  2018

5. Lĩnh vực nghiên cứu trong 5 năm gần đây:
 Mã chuyên ngành KH&CN:  

1

 0  7  0  2  Tên gọi:    Cơ học vật rắn biến dạng
6. Chức danh nghiên cứu:       Nghiên cứu viên

Chức vụ hiện nay:  Giảng viên

7. Email: [email protected]
8. Mobile:   0945164695
9. Quá trình đào tạo
Bậc đào tạo Nơi đào tạo Chuyên ngành Năm tốt nghiệp
Đại học  ĐH Khoa học Tự nhiên Hà nội Cơ học 2009
Thạc sỹ ĐH Khoa học Tự nhiên Hà nội Cơ học vật rắn biến dạng 2011
Tiến sỹ  ĐH Khoa học Tự nhiên Hà nội Cơ học vật rắn biến dạng 2018
Thực tập sinh khoa học

 


10. Trình độ ngoại ngữ (mỗi mục đề nghị ghi rõ mức độ: Tốt/Khá/TB)
TT Tên ngoại ngữ Nghe Nói Đọc Viết
1  Tiếng anh Khá Khá Khá Khá

11. Quá trình công tác
Thời gian

(từ năm … đến năm…)

Vị trí công tác Lĩnh vực chuyên môn Cơ quan công tác
 2011-Nay  Giảng viên  Giảng dạy  ĐH Kiến trúc Hà nội
12. Các công trình KH&CN chủ yếu được công bố, sách chuyên khảo

(liệt kê công trình tiêu biểu đã công bố trong 5 năm gần nhất)

TT Tên công trình

(bài báo, công trình…)

Là tác giả hoặc

là đồng tác giả

công trình

Nơi công bố

(tên tạp chí đã đăng, Nhà xuất bản )

Năm công bố
1 Tạp chí quốc tế
Formulas for the slowness of Stoneley waves with sliding contact Đồng tác giả ARCHIVES OF MECHANICS 2020
Existence and uniqueness of Rayleigh waves with normal

impedance boundary conditions and formula for the wave

velocity

Đồng tác giả Journal of Engineering Mathematics 2021
Lamb waves in sandwich orthotropic elastic plates Đồng tác giả Waves in Random and Complex Media 2021
Electromagnetoacoustic SH surface waves: Formula for the

velocity, existence and uniqueness

Đồng tác giả Wave motion 2021
2 Tạp chí quốc gia
3 Hội nghị quốc tế
4 Sách chuyên khảo
Hướng dẫn giải bài tập cơ học cơ sở  tập 1 Đồng tác giả Nhà xuất bản xây dựng 2013
Hướng dẫn giải bài tập cơ học cơ sở  tập 2 Đồng tác giả Nhà xuất bản xây dựng 2014
Hướng dẫn giải bài tập cơ học cơ sở  tập 3 Đồng tác giả Nhà xuất bản xây dựng 2015
13. Số lượng văn bằng độc quyền sáng chế/ Giải pháp hữu ích/ Văn bằng bảo hộ giống cây trồng/ thiết kế bố trí mạch tích hợp đã được cấp  ( nếu có)
TT Tên và nội dung văn bằng Năm cấp văn bằng
1
2

 

14. Số lượng công trình, kết quả nghiên cứu được áp dụng trong thực tiễn (nếu có)
TT Tên công trình Hình thức, quy mô, địa chỉ áp dụng Thời gian
1      
2      
15. Các đề tài, dự án, nhiệm vụ KH&CN đã chủ trì hoặc tham gia trong 5 năm gần đây
Tên đề tài, dự án, nhiệm vụ KH&CN đã chủ trì Thời gian

(bắt đầu – kết thúc)

Thuộc Chương trình (nếu có) Tình trạng

(đã nghiệm thu-xếp loại, chưa nghiệm thu)

       
Tên đề tài, dự án, nhiệm vụ KH&CN đã tham gia Thời gian

(bắt đầu – kết thúc)

Thuộc Chương trình (nếu có) Tình trạng

(đã nghiệm thu, chưa nghiệm thu)

Sóng trong các môi trường đàn hồi phân lớp và sóng mặt. 2015-2017 Nafosted Đã nghiệm thu
Sóng trong các môi trường đàn hồi và thuần nhất hóa biên phân chia độ nhám cao 2017-2019 Nafosted Đã nghiệm thu
Sóng trong các môi trường đàn hồi và thuần nhất hóa biên phân chia độ nhám cao 2019-2021 Nafosted Đã nghiệm thu
16. Giải thưởng (về KH&CN, về chất lượng sản phẩm,…)
TT Hình thức và nội dung giải thưởng Năm tặng thưởng
1
2
17. Kinh nghiệm về quản lý, đánh giá KH&CN (số lượng các Hội đồng tư vấn, xét duyệt, nghiệm thu, đánh giá các chương trình, đề tài, dự án KH&CN cấp quốc gia hoặc tương đương trong và ngoài nước đã tham gia trong 5 năm gần đây)
TT Hình thức Hội đồng Số lần
1
2
18. Nghiên cứu sinh đã hướng dẫn bảo vệ thành công (Nếu có)
TT Họ và tên Hướng dẫn hoặc đồng hướng dẫn Đơn vị công tác Năm bảo vệ thành công
1
19. Lĩnh vực chuyên môn sâu có thể tư vấn

           

Hotline TS : 0866 793 699