TS. Đỗ Xuân Tùng

(Last Updated On: 31/08/2022)

 

LÝ LỊCH KHOA HỌC

CHUYÊN GIA KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

 

  1. Mẫu Lý lịch này có thể download trên webside của Trường Đại học Kiến trúc HN: http://hau.edu.vn/vi/Phong-Ban/phong-khoa-hoc-cn-quan-he-qt/thong-bao.aspx

 

1. Họ và tên:  Đỗ Xuân Tùng              
2. Năm sinh:     1983                                                                 3. Nam/Nữ:  Nam
4.  Học hàm:                                                                          Năm được phong:

  Học vị:   Tiến sĩ                                                                Năm đạt học vị:  2013

5. Lĩnh vực nghiên cứu trong 5 năm gần đây:
 Mã chuyên ngành KH&CN:  1  0  1  0  2  Tên gọi:    Cơ học Vật thể rắn
6. Chức danh nghiên cứu:

Chức vụ hiện nay:   Giảng viên

7.  E-mail: [email protected]
8.Mobile:  0984 468 136
9. Quá trình đào tạo
Bậc đào tạo Nơi đào tạo Chuyên ngành Năm tốt nghiệp
Đại học  Trường ĐHKHTN-ĐHQGHN          Cơ học 2006
Thạc sỹ Trường ĐHKHTN-ĐHQGHN Cơ học vật thể rắn 2008
Tiến sỹ  Trường ĐHKHTN-ĐHQGHN Cơ học vật thể rắn 2013
Thực tập sinh khoa học

 


10. Trình độ ngoại ngữ (mỗi mục đề nghị ghi rõ mức độ: Tốt/Khá/TB)
TT Tên ngoại ngữ Nghe Nói Đọc Viết
1  Tiếng Anh Khá Khá Tốt Tốt
2
3
4

11. Quá trình công tác
Thời gian

(từ năm … đến năm…)

Vị trí công tác Lĩnh vực chuyên môn Cơ quan công tác
 07/2009-nay  Giảng viên  Giảng dạy  Khoa Xây dựng-TrườngĐại học Kiến trúc HN
12. Các công trình KH&CN chủ yếu được công bố, sách chuyên khảo

(liệt kê công trình tiêu biểu đã công bố trong 5 năm gần nhất)

TT Tên công trình

(bài báo, công trình…)

Là tác giả hoặc

là đồng tác giả

công trình

Nơi công bố

(tên tạp chí đã đăng, Nhà xuất bản )

Năm công bố
1 Tạp chí quốc tế
Tung, D.X., (2021), Wave propagation in nonlocal orthotropic micropolar elastic solids, Arch. Mech. 73 (3), 237-251. Là tác giả Arch. Mech 2021
Tung. D. X., 2021, The reflection and transmission of waves at an imperfect interface between two nonlocal transversely isotropic liquid-saturated porous halfspaces, Waves in Random and Complex Media, https://doi.org/10.1080/17455030.2021.1954265 Là tác giả Waves in Random and Complex Media 2021
Tung, D.X., (2021), Surface waves in nonlocal transversely isotropic liquid-saturated porous solid, Archive of Applied Mechanics volume 91, pp. 2881-2892. Là tác giả Archive of Applied Mechanics 2021
2 Tạp chí quốc gia
 Pham Chi Vinh, Do Xuan Tung

, Nguyen Thi Kieu, reflection and transmission of P-wave at a very rough interface between two isotropic elastic solids- DOI: https://doi.org/10.15625/0866-7136/16272

 Đồng tác giả  Vietnam Journal of Mechanics, Vietnam Academy of Science and Technology

 

2021
3 Hội nghị quốc tế
4 Sách chuyên khảo
13. Số lượng văn bằng độc quyền sáng chế/ Giải pháp hữu ích/ Văn bằng bảo hộ giống cây trồng/ thiết kế bố trí mạch tích hợp đã được cấp  ( nếu có)
TT Tên và nội dung văn bằng Năm cấp văn bằng
1

 

14. Số lượng công trình, kết quả nghiên cứu được áp dụng trong thực tiễn (nếu có)
TT Tên công trình Hình thức, quy mô, địa chỉ áp dụng Thời gian
1      
2      
15. Các đề tài, dự án, nhiệm vụ KH&CN đã chủ trì hoặc tham gia trong 5 năm gần đây
Tên đề tài, dự án, nhiệm vụ KH&CN đã chủ trì Thời gian

(bắt đầu – kết thúc)

Thuộc Chương trình (nếu có) Tình trạng

(đã nghiệm thu-xếp loại, chưa nghiệm thu)

Tên đề tài, dự án, nhiệm vụ KH&CN đã tham gia Thời gian

(bắt đầu – kết thúc)

Thuộc Chương trình (nếu có) Tình trạng

(đã nghiệm thu, chưa nghiệm thu)

Sóng trong các môi trường đàn hồi và thuần nhất hóa biên phân chia độ nhám cao 2019-2021 Nasfosted Đã nghiệm thu
       
       
16. Giải thưởng (về KH&CN, về chất lượng sản phẩm,…)
TT Hình thức và nội dung giải thưởng Năm tặng thưởng
1
2
17. Kinh nghiệm về quản lý, đánh giá KH&CN (số lượng các Hội đồng tư vấn, xét duyệt, nghiệm thu, đánh giá các chương trình, đề tài, dự án KH&CN cấp quốc gia hoặc tương đương trong và ngoài nước đã tham gia trong 5 năm gần đây)
TT Hình thức Hội đồng Số lần
1
2
18. Nghiên cứu sinh đã hướng dẫn bảo vệ thành công (Nếu có)
TT Họ và tên Hướng dẫn hoặc đồng hướng dẫn Đơn vị công tác Năm bảo vệ thành công
1 Nguyễn Thị Kiều Đồng hướng dẫn Khoa Xây dựng-ĐHKTHN 2021
2
19. Lĩnh vực chuyên môn sâu có thể tư vấn
Sựphản xạ, khúc xạcủa các sóng đối với biên phân chia phẳng hoặc nhám

 

Hotline TS : 0914.859.909