TS. Đặng Vũ Hiệp

1. Họ và tên:  Đặng Vũ Hiệp              
2. Năm sinh:                               1980                                       3. Nam/Nữ:  Nam
4.   Học vị:   Tiến sỹ                                                               Năm đạt học vị:  2013
5. Lĩnh vực nghiên cứu trong 5 năm gần đây: Khoa học Kỹ thuật và Công nghệ
6. Chức danh nghiên cứu:    Giảng viên
7. Điện thoại NR:                       ; CQ:                     ; Mobile:  0962 194 080

    E-mail:   dangvuhiep2009@yahoo.com

8. Cơ quan công tác: Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội
    Địa chỉ cơ quan:           Km10, Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại:  04 3854 2521       ;Fax:   04 3854 4318             ;Website: htttp://www. Hau.edu.vn

9. Quá trình đào tạo
Bậc đào tạoNơi đào tạoChuyên ngànhNăm tốt nghiệp
Đại học Trường Đại học Kiến trúc Hà NộiXDDD và CN         2003
Thạc sỹTrường Đại học Kiến trúc Hà NộiKỹ thuật Xây dựng          2007
Tiến sỹ Viện Khoa Học Công Nghệ Ứng Dụng quốc gia Toulouse-CH Pháp (INSA de Toulouse)Kỹ thuật Xây dựng          2013
12. Các công trình KH&CN chủ yếu được công bố, sách chuyên khảo
1Tạp chí quốc gia
1. “Ảnh hưởng của hướng đổ bê tông tới ăn mòn cốt thép và hậu quả tới khả năng neo của cốt thép” Đồng tác giả

 

 Tạp chí Xây Dựng, 52014
 2. “NGHIÊN CỨU THỰC NGHIỆM ẢNH HƯỞNG CỦA BỐ TRÍ CỐT ĐAI ĐẾN ỨNG XỬ UỐN CỦA DẦM BÊ TÔNG CỐT THÉP” Đồng tác giả Tạp chí Xây Dựng, 32017
 3. ” KHẢO SÁT QUAN HỆ M-Φ TRÊN TIẾT DIỆN DẦM BÊ TÔNG CỐT THÉP KHI SỬ DỤNG CÁC MÔ HÌNH VẬT LIỆU KHÁC NHAU” Đồng tác giả Tạp chí khoa học Kiến trúc và Xây dựng, số 282017
 4. “DỰ BÁO ĐỘ VÕNG CỦA DẦM BÊ TÔNG CỐT THÉP CHỊU TẢI TRỌNG DÀI HẠN”. Tác giả Tạp chí KHCN Xây dựng – số 32017
3Hội nghị quốc tế
1. “Effects of cracks on both initiation and propagation of re-bar corrosion due to carbonation of reinforced concrete”,

 

 

 

2. “The change in ductility of corroded reinforced concrete beams under chloride environment”

 

3. “Mechanical performance of deep beams damaged by corrosion in a chloride environment”,

Đồng tác giả

 

 

 

 

 

 

Đồng tác giả

 

 

 

Đồng tác giả

 

Long term performance of cementitious barriers and reinforced concrete in nuclear power plants and waste management, NUCPERF2012

Conference Franco-Vietnamienne Construction et Developpement Durable CIGOS

Concrete Repair, Rehabilitation and Retrofitting IV, Leipzig, Germany

2012

 

 

 

 

 

2013

 

 

 

2015

4Sách chuyên khảo

“Thiết kế khung bê tông cốt thép toàn khối”

Tác giả

 

Xuất bản nội bộ-Trường ĐHKT Hà Nội2018
TTTên công trình

(bài báo, công trình…)

Là tác giả hoặc

là đồng tác giả

công trình

Nơi công bố

(tên tạp chí đã đăng, Nhà xuất bản )

Năm công bố
2Tạp chí quốc tế   
 1. “Impact of corrosion on mechanical properties of steel embedded in 27-year-old corroded reinforced concrete beams”,

2. “Influence of long-term corrosion in chloride environment on mechanical behaviour of RC beam”,

3. “Effects of pre-cracks on both initiation and propagation of re-bar corrosion in pure carbon dioxide”,

4. “Propagation of corrosion in pre-cracked carbonated reinforced mortar”,

5.  “ Prediction of ductility factor of corroded reinforced concrete beams exposed to long term aging in chloride environment”.

6. “Shear behaviour and load capacity of short reinforced concrete beams exposed to chloride environment”

7. ”Structural Performance of RC Beams Damaged by Natural Corrosion under Sustained Loading in a Chloride Environment”,

8. “Development of chloride-induced corrosion in pre-cracked RC beams under sustained loading: Effect of load-induced cracks, concrete cover, and exposure conditions”

9. “Distribution of corrosion and pitting factor of steel in corroded RC beams”

10. “The Assessment of Flexural and Shear Strength of R/C Members with Chloride Attack”

Đồng tác giả

 

 

 

 

Đồng tác giả

 

 

 

Đồng tác giả

 

 

 

Đồng tác giả

 

 

Đồng tác giả

 

 

 

Đồng tác giả

 

 

 

 

Đồng tác giả

 

 

 

 

Đồng tác giả

 

 

 

 

 

Đồng tác giả

 

 

 

Đồng tác giả

 

Materials & Structures Volume 46, Issue 6, pp 899-910.

 

Engineering Structures 48, pp. 558–568.

EPJ Web of Conference 56, 06006.

Materials and Structures,

 

Cement & Concrete Composites

 

 

European
Journal of Environmental and Civil Engineering.

Engineering Structures 96

 

 

 

Cement and Concrete Research 67

 

 

 

 

Construction and Building Materials 95

 

 

 

Key Engineering Materials, Trans Tech Publications, Switzerland

2013

 

 

 

 

2013

 

 

 

2013

 

 

 

2014

 

 

2014

 

 

 

2015

 

 

 

 

2015

 

 

 

 

2015

 

 

 

 

 

2015

 

 

 

2016

11. Lĩnh vực chuyên môn sâu có thể tư vấn
–        Đánh giá ăn mòn cốt thép trong các công trình bê tông cốt thép ven biển và hải đảo
–        Kiểm định chất lượng các công trình xây dựng dân dụng hư hỏng
–        Phân tích và thiết kế kháng chấn các công trình cao tầng