ThS. Ngô Quang Hưng

(Last Updated On: 30/08/2022)

LÝ LỊCH KHOA HỌC

CHUYÊN GIA KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

 

1. Họ và tên: NGÔ QUANG HƯNG          
2. Năm sinh:        1977                                                      3. Nam/Nữ:  NAM
4.  Học hàm:                                                                          Năm được phong:

  Học vị:                                                                              Năm đạt học vị:

5. Lĩnh vực nghiên cứu trong 5 năm gần đây:
 Mã chuyên ngành KH&CN: 2 0 1 0 1  Tên gọi:   Kỹ thuật Xây dựng
6. Chức danh nghiên cứu:

Chức vụ hiện nay:   Giảng Viên

7. Email: [email protected]
8. Mobile: 098.999.2729
9. Quá trình đào tạo
Bậc đào tạo Nơi đào tạo Chuyên ngành Năm tốt nghiệp
Đại học  Trường ĐH Kiến Trúc Hà Nội XDDD&CN 2000
Thạc sỹ  Trường ĐH Kiến Trúc Hà Nội XDDD&CN 2005
Tiến sỹ

10. Trình độ ngoại ngữ (mỗi mục đề nghị ghi rõ mức độ: Tốt/Khá/TB)
TT Tên ngoại ngữ Nghe Nói Đọc Viết
1  Tiếng Anh  TB TB Khá TB
2

11. Quá trình công tác
Thời gian

(từ năm … đến năm…)

Vị trí công tác Lĩnh vực chuyên môn Cơ quan công tác
 Từ 2001 đến Nay  Giảng viên   BM Cơ học lý thuyết

XDDD & CN

 Khoa XD – ĐH Kiến Trúc HN
12. Các công trình KH&CN chủ yếu được công bố, sách chuyên khảo

(liệt kê công trình tiêu biểu đã công bố trong 5 năm gần nhất)

TT Tên công trình

(bài báo, công trình…)

Là tác giả hoặc

là đồng tác giả

công trình

Nơi công bố

(tên tạp chí đã đăng,

Nhà xuất bản )

Năm công bố
1 Tạp chí quốc tế
2 Tạp chí quốc gia
Tính toán và cấu tạo bản tròn bê tông cốt thép theo TCVN 5574:2012 Tác giả Tạp chí Khoa học

Công nghệ Xây Dựng

2016
Tính toán khả năng chịu cắt của dầm bê tông cốt thép theo TCVN 5574 : 2012 Đồng tác giả Tạp chí Khoa học

Công nghệ Xây Dựng

2017
Phân tích dẻo tấm mỏng kirchhoff bằng phương pháp trực tiếp có xét đến tính ngẫu nhiên của giới hạn chảy của vật liệu  

Tác giả

 

Tạp chí Khoa học

Công nghệ Xây Dựng

 

2021

3 Hội nghị quốc tế
4 Sách chuyên khảo
Hướng dẫn giải bài tập Cơ học cơ sở Tập 1- Tĩnh học Đồng tác giả ĐH Kiến Trúc HN 2012
Hướng dẫn giải bài tập Cơ học cơ sở Tập 2- Động học Đồng tác giả ĐH Kiến Trúc HN 2013
Hướng dẫn giải bài tập Cơ học cơ sở Tập 3- Động lực học Đồng tác giả ĐH Kiến Trúc HN 2014
Các bài tập cơ học cơ sở chọn lọc. Đồng tác giả ĐH Kiến Trúc HN 2015
Bài giảng dùng chung cho bộ môn

“ Bài giảng Cơ học cơ sở 1”

Đồng tác giả ĐH Kiến Trúc HN 2021
Bài giảng dùng chung cho bộ môn

“ Bài giảng Cơ học cơ sở 2”

Đồng tác giả ĐH Kiến Trúc HN 2022
13. Số lượng văn bằng độc quyền sáng chế/ Giải pháp hữu ích/ Văn bằng bảo hộ giống cây trồng/ thiết kế bố trí mạch tích hợp đã được cấp  ( nếu có)
TT Tên và nội dung văn bằng Năm cấp văn bằng
1
14. Số lượng công trình, kết quả nghiên cứu được áp dụng trong thực tiễn (nếu có)
TT Tên công trình Hình thức, quy mô, địa chỉ áp dụng Thời gian
1      
15. Các đề tài, dự án, nhiệm vụ KH&CN đã chủ trì hoặc tham gia trong 5 năm gần đây
Tên đề tài, dự án, nhiệm vụ KH&CN đã chủ trì Thời gian

(bắt đầu – kết thúc)

Thuộc Chương trình (nếu có) Tình trạng

(đã nghiệm thu-xếp loại, chưa nghiệm thu)

       
Tên đề tài, dự án, nhiệm vụ KH&CN đã tham gia Thời gian

(bắt đầu – kết thúc)

Thuộc Chương trình (nếu có) Tình trạng

(đã nghiệm thu, chưa nghiệm thu)

       
16. Giải thưởng (về KH&CN, về chất lượng sản phẩm,…)
TT Hình thức và nội dung giải thưởng Năm tặng thưởng
1
17. Kinh nghiệm về quản lý, đánh giá KH&CN (số lượng các Hội đồng tư vấn, xét duyệt, nghiệm thu, đánh giá các chương trình, đề tài, dự án KH&CN cấp quốc gia hoặc tương đương trong và ngoài nước đã tham gia trong 5 năm gần đây)
TT Hình thức Hội đồng Số lần
1
18. Nghiên cứu sinh đã hướng dẫn bảo vệ thành công (Nếu có)
TT Họ và tên Hướng dẫn hoặc đồng hướng dẫn Đơn vị công tác Năm bảo vệ thành công
1
19 Lĩnh vực chuyên môn sâu có thể tư vấn

 

Hotline TS : 0914.859.909