Thông báo về việc triển khai thực hiện Quy chế thực hiện cơ chế một cửa

(Last Updated On: 09/11/2018)

Nhà trường có thông báo về việc triển khai Quy chế thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông.

Các thầy cô giáo và các sinh viên lưu ý các thông tin và thực hiện đúng các thủ tục theo thông báo này.

Nội dung thông báo

Quy trình thực hiện

Xin trân trọng cảm ơn.

Hotline TS : 0914.859.909