Thông báo về việc triển khai thực hiện Quy chế thực hiện cơ chế một cửa

Nhà trường có thông báo về việc triển khai Quy chế thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông.

Các thầy cô giáo và các sinh viên lưu ý các thông tin và thực hiện đúng các thủ tục theo thông báo này.

Nội dung thông báo

Quy trình thực hiện

Xin trân trọng cảm ơn.