Thông báo về việc quay trở lại học tập từ tuần 30

(Last Updated On: 27/02/2020)

Nhà trường thông báo một số nội dung sau:

– Lịch giảng dạy và học tập của các lớp bậc đại học và sau đại học theo lịch cũ (từ Tuần 26) được đẩy lùi lại 04 tuần và triển khai thực hiện từ Tuần 30 (bắt đầu từ thứ Hai, ngày 02/03/2020);

– Phòng Đào tạo, Khoa Sau đại học chịu trách nhiệm điều chỉnh và thông báo lịch giảng dạy, học tập mới cho các đơn vị liên quan, giảng viên, NCS, học viên và sinh viên để biết và thực hiện;

– Các đơn vị khác chủ động điều chỉnh lịch công tác cho phù hợp với sự thay đổi về lịch giảng dạy và học tập mới, đảm bảo không làm ảnh hưởng đến kế hoạch công tác năm học của đơn vị và của Nhà trường, báo cáo Lãnh đạo Nhà trường phê duyệt trước khi thực hiện;

– Toàn trường tiếp tục thực hiện nghiêm túc chỉ đạo và hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo, khuyến cáo của của Bộ Y tế, chỉ đạo của các cơ quan chức năng và của Nhà trường trong công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

Đề nghị các đơn vị, cán bộ, giảng viên, NCS, học viên và sinh viên trong toàn trường nghiêm túc thực hiện.

Hotline TS : 0914.859.909