Thông báo về việc đăng ký khối lượng học tập học kỳ II năm học 2022-2023

(Last Updated On: 21/02/2023)

Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội thông báo đến sinh viên các khóa kế hoạch học tập, đăng ký khối lượng học tập Học kỳ II năm học 2022-2023 bắt đầu từ ngày 13/02/2023. Sinh viên đọc chi tiết trong thông báo sau:

Sinh viên cần liên tục cập nhật thông tin trên trang tín chỉ để hoàn thành nhiệm vụ đăng ký hoặc rút học phần, đóng học phí theo đúng quy định

Hotline TS : 0914.859.909