Thông báo về bảo vệ học phần Thực tập tốt nghiệp khóa 13X&XN

Khoa Xây dựng xin thông báo tới các sinh viên đang tham gia học phần Thực tập tốt nghiệp. Đề nghị các sinh viên xem và thực hiện theo thông báo đính kèm.

Xin trân trọng cảm ơn.