Thông báo tuyển dụng của Công ty CPXD Bảo tàng Hồ Chí Minh

Khoa XD xin gửi các em sinh viên về thông báo tuyển dụng của công ty CPXD Bảo tàng Hồ Chí Minh.

Thong bao tuyen dung.pdf

606 lượt xem