PGS.TS. Hoàng Văn Tùng

LÝ LỊCH KHOA HỌC

CHUYÊN GIA KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

 

1. Họ và tên:                Hoàng Văn Tùng
2. Năm sinh:                       01-05-1981                                              3. Nam/Nữ:  Nam
4.  Học hàm:  Phó Giáo sư                                           Năm được phong: 2019

  Học vị:      Tiến sĩ                                                    Năm đạt học vị:  2011

5. Lĩnh vực nghiên cứu trong 5 năm gần đây:
 Mã chuyên ngành KH&CN:10302 Tên gọi:    Cơ học chất rắn
6. Chức danh nghiên cứuChủ nhiệm đề tài

Chức vụ hiện nay:   Trưởng Bộ môn

7. E-mail:   tunghv@hau.edu.vn
8. Mobile:   0906193585
9. Quá trình đào tạo
Bậc đào tạoNơi đào tạoChuyên ngànhNăm tốt nghiệp
Đại họcTrường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà NộiCơ học2003
Thạc sỹTrường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà NộiCơ học2005
Tiến sỹTrường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà NộiCơ học2011
Thực tập sinh khoa học

 

10. Trình độ ngoại ngữ (mỗi mục đề nghị ghi rõ mức độ: Tốt/Khá/TB)
TTTên ngoại ngữNgheNóiĐọcViết
1Tiếng AnhTBTBKháKhá
2
11. Quá trình công tác
Thời gian

(từ năm … đến năm…)

Vị trí công tácLĩnh vực chuyên mônCơ quan công tác
2005-nayGiảng viênCơ họcTrường Đại học Kiến trúc Hà Nội
12. Các công trình KH&CN chủ yếu được công bố, sách chuyên khảo

(liệt kê công trình tiêu biểu đã công bố trong 5 năm gần nhất)

TTTên công trình

(bài báo, công trình…)

Là tác giả hoặc

là đồng tác giả

công trình

Nơi công bố

(tên tạp chí đã đăng, Nhà xuất bản )

Năm công bố
1Tạp chí quốc tế: 27 bài báo ISI
1.1Hoang Van Tung, “Thermal buckling and postbuckling behavior of functionally graded carbon nanotube-reinforced composite plates resting on elastic foundations with tangential edge restraints”, Journal of Thermal Stresses, Vol. 40, No.5, pp. 641-663, 2017. ISSN: 0149-5739. (ISI, Q1) 

 

Tác giả

 

 

Journal of Thermal Stresses, Taylor&Francis

 

 

2017

1.2Hoang Van Tung, “Nonlinear thermomechanical response of pressure-loaded doubly curved functionally graded material sandwich panels in thermal environments including tangential edge constraints”, Journal of Sandwich Structures and Materials, Vol. 20, No.8, pp. 974-1008, 2018. ISSN: 1099-6362. (ISI, Q1) 

 

Tác giả

 

 

Journal of Sandwich Structures and Materials, SAGE

 

 

2018

1.3Le Thi Nhu Trang and Hoang Van Tung, “Thermomechanical nonlinear analysis of axially compressed carbon nanotube-reinforced composite cylindrical panels resting on elastic foundations with tangentially restrained edges”, Journal of Thermal Stresses, Vol. 41, No.4, pp. 418-438, 2018. ISSN: 0149-5739. (ISI,Q1) 

 

Đồng tác giả

 

 

Journal of Thermal Stresses, Taylor&Francis

 

 

2018

1.4Hoang Van Tung and Le Thi Nhu Trang, “Imperfection and tangential edge constraint sensitivities of thermomechanical nonlinear response of pressure-loaded carbon nanotube-reinforced composite cylindrical panels”, Acta Mechanica, Vol. 229, No. 5, pp. 1949-1969, 2018. ISSN: 0001-5970. (ISI,Q1) 

 

Đồng tác giả

 

 

Acta Mechanica, Springer

 

 

2018

1.5Hoang Van Tung and Le Thi Nhu Trang, “Thermal postbuckling of shear deformable CNT-reinforced composite plates with tangentially restrained edges and temperature-dependent properties”, Journal of Thermoplastic Composite Materials, Vol. 33 (1), pp.97-124, 2020. ISSN: 0892-7057. (ISI, Q2) 

 

Đồng tác giả

 

 

Journal of Thermoplastic Composite Materials, SAGE

 

 

2018

1.6Le Thi Nhu Trang and Hoang Van Tung, “Nonlinear stability of CNT-reinforced composite cylindrical panels with elastically restrained straight edges under combined thermomechanical loading conditions”, Journal of Thermoplastic Composite Materials, Vol. 33 (2), pp. 153-179, 2020. ISSN: 0892-7057. (ISI, Q2). 

 

Đồng tác giả

 

 

Journal of Thermoplastic Composite Materials, SAGE

 

 

2018

1.7Le Thi Nhu Trang and Hoang Van Tung, “Tangential edge constraint sensitivity of nonlinear stability of CNT-reinforced composite plates under compressive and thermomechanial loadings”, Journal of Engineering Mechanics, ASCE, Vol. 144, No. 7, 2018. ISSN: 0733-9399. (ISI, Q1) 

 

Đồng tác giả

 

 

Journal of Engineering Mechanics, ASCE

 

 

2018

1.8Pham Thanh Hieu and Hoang Van Tung, “Postbuckling behavior of CNT-reinforced composite cylindrical shell surrounded by an elastic medium and subjected to combined mechanical loads in thermal environments”, Journal of Thermoplastic Composite Materials, Vol. 32 (10), pp. 1319-1346, 2019. ISSN: 0892-7057. (ISI, Q2) 

 

Đồng tác giả

 

 

Journal of Thermoplastic Composite Materials, SAGE

 

 

2019

1.9Le Thi Nhu Trang amd Hoang Van Tung, “Thermomechanical nonlinear stability of pressure-loaded CNT-reinforced composite doubly curved panels resting on elastic foundations. Nonlinear Engineering: Modelling and Application, Vol. 8, pp. 582-596, 2019. ISSN: 2192-8029. (Scopus, Q2) 

 

Đồng tác giả

 

 

Nonlinear Engineering: Modelling and Application, De Gruyte

 

 

2019

1.10Vu Thanh Long and Hoang Van Tung, “Thermal postbuckling behavior of CNT-reinforced composite sandwich plate models resting on elastic foundations with tangentially restrained edges and temperature-dependent properties”, Journal of Thermoplastic Composite Materials, Vol. 33 (10), pp. 1396-1428, 2020.  ISSN: 0892-7057. (ISI, Q2). 

 

Đồng tác giả

 

 

Journal of Thermoplastic Composite Materials, SAGE

 

 

2019

1.11Pham Thanh Hieu and Hoang Van Tung, “Thermomechanical nonlinear buckling of pressure-loaded carbon nanotube-reinforced composite toroidal shell segment surrounded by an elastic medium with tangentially restrained edges”, Proc IMechE Part C: Journal of Mechanical Engineering Science, Vol. 233, No.9, pp. 3193-3207, 2019. ISSN: 09544062. (ISI,Q2) 

 

Đồng tác giả

 

 

Proc IMechE Part C: Journal of Mechanical Engineering Science, SAGE

 

 

2018

1.12Vu Thanh Long, Hoang Van Tung, “Thermomechanical postbuckling behavior of CNT-reinforced composite sandwich plate models resting on elastic foundations with elastically restrained unloaded edges”, Journal of Thermal Stresses, Vol. 42, No.5, pp. 658-680, 2019. ISSN: 0149-5739. (ISI, Q2) 

 

Đồng tác giả

 

 

Journal of Thermal Stresses, Taylor&Francis

 

 

2019

1.13Pham Thanh Hieu, Hoang Van Tung, “Thermal buckling and postbuckling of CNT-reinforced composite cylindrical shell surrounded by an elastic medium with tangentially restrained edges”, Journal of Thermoplastic Composite Materials, Vol. 34 (7), pp. 861-883, 2021. ISSN: 0892-7057. (SCIE,Q2) 

 

Đồng tác giả

 

 

Journal of Thermoplastic Composite Materials, SAGE

 

 

2019

1.14Le Thi Nhu Trang, Hoang Van Tung, “Thermomechanical nonlinear stability of pressure-loaded functionally graded carbon nanotube-reinforced composite doubly curved panels with tangentially restrained edges”, Proc IMechE Part C: Journal of Mechanical Engineering Science, Vol. 233(16), 2019, pp. 5848-5859. ISSN: 09544062. (SCI,Q2) 

 

Đồng tác giả

 

 

Part C: Journal of Mechanical Engineering Science, SAGE

 

 

2019

1.15Pham Thanh Hieu, Hoang Van Tung, “Thermomechanical postbuckling of pressure-loaded CNT-reinforced composite cylindrical shells under tangential edge constraints and various temperature conditions”, Polymer Composites, Vol. 41(1), pp. 244-257, 2020. 

 

Đồng tác giả

 

 

Polymer Composites, WILEY

 

 

2019

1.16Le Thi Nhu Trang and Hoang Van Tung, “Thermally induced postbuckling of thin CNT-reinforced composite plates under nonuniform temperature distributions”, Journal of Thermoplastic Composite Materials, 2020. In Press.  doi.org/10.1177/0892705720962172 ISSN: 0892-7057. (ISI, Q2). 

 

Đồng tác giả

 

Journal of Thermoplastic Composite Materials, SAGE

 

 

2020

1.17Le Thi Nhu Trang and Hoang Van Tung, “Thermoelastic stability of thin-CNT reinforced composite cylindrical panels with elastically restrained edges under nonuniform temperature distribution”, Journal of Thermoplastic Composite Materials, 2021. doi.org/10.1177/08927057211038616.ISSN: 0892-7057. (ISI, Q2). 

 

Đồng tác giả

 

 

Journal of Thermoplastic Composite Materials, SAGE

 

 

 

2021

1.18Le Thi Nhu Trang and Hoang Van Tung, “Thermomechanical postbuckling of higher order shear deformable CNT-reinforced composite plates with elastically restrained unloaded edges”, Polymers and Polymer Composites, 2021. doi.org/10.1177/09673911211025961 ISSN: ISSN: 0967-3911 (ISI, Q3). 

Đồng tác giả

 

Polymers and Polymer Composites, SAGE.

 

2021

 

1.19Hoang Van Tung and Le Thi Nhu Trang, “Nonlinear stability of advanced sandwich cylindrical shells comprising porous functionally graded material and carbon nanotube reinforced composite layers under elevated temperature”, Applied Mathematics and Mechanics (English Edition), Vol. 42 (9), pp. 1327-1348, 2021. ISSN: 0253-4827 (ISI, Q2). 

Đồng tác giả

 

Applied Mathematics and Mechanics (English Edition), Springer.

 

2021

1.20Pham Thanh Hieu and Hoang Van Tung, “Buckling of shear deformable FG-CNTRC cylindrical shells and toroidal shell segments under mechanical loads in thermal environments”, Z Angew Math Mech., Vol. 100, e201900243, 2020. ISSN: 1521-4001. (ISI, Q2). 

Đồng tác giả

 

Z Angew Math Mech., Wiley

 

2020

1.21Pham Thanh Hieu and Hoang Van Tung, “Thermal and thermomechanical buckling of shear deformable FG-CNTRC cylindrical shells and toroidal shell segments with tangentially restrained edges”, Archive of Applied Mechanics, Vol. 90, No. 7, pp. 1529-1546, 2020. ISSN: 0939-1533. (ISI, Q2) 

Đồng tác giả

 

Archive of Applied Mechanics, Springer

 

2020

1.22Le Thi Nhu Trang and Hoang Van Tung, “Thermally induced postbuckling of higher order shear deformable CNT-reinforced composite flat and cylindrical panels resting on elastic foundations with elastically restrained edges”, Mechanics Based Design of Structures and Machines, 2020. In Press. doi.org/10.1080/15397734.2020.1785312

ISSN: 1539-7734. (ISI, Q1)

 

 

Đồng tác giả

 

Mechanics Based Design of Structures and Machines, Taylor&Francis

 

 

2020

1.23Vu Thanh Long and Hoang Van Tung, “Postbuckling responses of porous FGM spherical caps and circular plates including edge constraints and nonlinear three-parameter elastic foundations”, Mechanics Based Design of Structures and Machines, 2021. In Press. doi.org/10.1080/15397734.2021.1956327ISSN: 1539-7734. (ISI, Q1) 

 

Đồng tác giả

 

 

Mechanics Based Design of Structures and Machines, Taylor&Francis

 

 

2021

1.24Vu Thanh Long and Hoang Van Tung, “Thermal nonlinear buckling of shear deformable functionally graded cylindrical shells with porosities”, AIAA Journal, Vol. 59, No. 6, pp. 2233-2241, 2021. eISSN: 1533-385X. (ISI, Q1). 

Đồng tác giả

 

AIAA Journal, American Institute of Aeronautics and Astronautics.

 

2021

1.25Vu Thanh Long and Hoang Van Tung, “Thermomechanical nonlinear buckling of pressurized shear deformable FGM cylindrical shells including porosities and elastically restrained edges”, Journal of Aerospace Engineering, ASCE, Vol. 34 (3), p. 04021011 (11 pages), 2021. ISSN: 0893-1321. (ISI, Q2). 

Đồng tác giả

 

Journal of Aerospace Engineering, American Society of Civil Engineers.

 

 

2021

1.26Vu Thanh Long and Hoang Van Tung, “Mechanical buckling analysis of thick FGM toroidal shell segments with porosities using Reddy’s higher order shear deformation theory”, Mechanics of Advanced Materials and Structures, 2021. In Press. https://doi.org/10.1080/15376494.2021.1969606

ISSN:  1537-6494. (ISI, Q1).

 

Đồng tác giả

 

Mechanics of Advanced Materials and Structures, Tayor & Francis.

 

2021

 

1.27Vu Thanh Long and Hoang Van Tung, “Buckling behavior of thick porous functionally graded material toroidal shell segments under external pressure and elevated temperature including tangential edge restraint”, Journal of Pressure Vessel Technology, ASME, Vol. 144 (5), p. 051310 (11 pages), 2022.

ISSN: 0094-9930. (ISI, Q2).

 

Đồng tác giả

 

Journal of Pressure Vessel Technology, ASME

 

2022

2Tạp chí quốc gia: 8 bài báo
2.1Nguyen Minh Khoa, Hoang Van Tung, “Nonlinear thermomechanical stability of shear deformable FGM sandwich shallow spherical shells with tangential edge constraints”, Vietnam Journal of Mechanics, VAST, Vol. 39, No. 4, pp. 351-364, 2017. ISSN: 0866-7136. 

 

Đồng tác giả

 

 

Vietnam Journal of Mechanics, VAST

 

 

2017

2.2Le Thi Nhu Trang, Hoang Van Tung, “Buckling and postbuckling of carbon nanotube-reinforced composite cylindrical panels subjected to axial compression in thermal environments”, Vietnam Journal of Mechanics, VAST, Vol. 40, No. 1, pp. 47-61, 2018. ISSN: 0866-7136. 

 

Đồng tác giả

 

 

Vietnam Journal of Mechanics, VAST

 

 

2018

2.3Hoang Van Tung, Pham Thanh Hieu, “Nonlinear buckling of CNT-reinforced composite toroidal shell segment surrounded by an elastic medium and subjected to uniform external pressure”, Vietnam Journal of Mechanics, VAST, Vol. 40, No. 3, pp. 285-301, 2018. ISSN: 0866-7136. 

 

Đồng tác giả

 

 

Vietnam Journal of Mechanics, VAST

 

 

2018

2.4Hoang Van Tung, Pham Thanh Hieu, “Buckling and postbuckling of axially loaded CNT-reinforced composite cylindrical shell surrounded by an elastic medium in thermal environment”, Vietnam Journal of Mechanics, VAST, Vol. 41, No. 1, pp. 31-49, 2019. ISSN: 0866-7136. 

Đồng tác giả

 

Vietnam Journal of Mechanics, VAST

 

2019

2.5Hoang Van Tung, Vu Thanh Long, “Buckling and postbuckling of CNT-reinforced composite sandwich cylindrical panels subjected to axial compression in thermal environments”, Vietnam Journal of Mechanics, VAST, Vol. 41, No. 3, 2019, pp. 217-231. 

Đồng tác giả

 

Vietnam Journal of Mechanics, VAST

 

2019

2.6H.V. Tung, N.D. Kien and L.T.N. Trang, “Thermal postbuckling analysis of FG-CNTRC doubly curved panels with elastically restrained edges using Reddy’s higher order shear deformation theory”, Vietnam Journal of Mechanics, VAST, Vol. 42, No. 3 (2020), pp. 307-320. 

Đồng tác giả

 

Vietnam Journal of Mechanics, VAST

 

2020

 

2.7H.V. Tung and P.T. Hieu, “Thermal and thermomechanical buckling of CNT-reinforced composite sandwich cylindrical shells including elasticity of tangential edge restraint”, ”, Vietnam Journal of Mechanics, VAST, Vol. 43, No. 4 (2021), pp. 297-317. 

 

Đồng tác giả

 

 

Vietnam Journal of Mechanics, VAST

 

 

2021

2.8H.V. Tung, D.N. Mai and V.T. Long, “Nonlinear response of doubly curved sandwich panels with CNT-reinforced composite core and elastically restrained edges subjected to external pressure in thermal environments”, Vietnam Journal of Mechanics, VAST, Vol. 44, No. 1 (2022), pp. 15-28. 

 

Đồng tác giả

 

 

Vietnam Journal of Mechanics, VAST

 

 

2022

3Hội nghị quốc tế: 0
4Sách chuyên khảo: 0
13. Số lượng văn bằng độc quyền ang chế/ Giải pháp hữu ích/ Văn bằng bảo hộ giống cây trồng/ thiết kế bố trí mạch tích hợp đã được cấp  ( nếu có)
TTTên và nội dung văn bằngNăm cấp văn bằng
1
14. Số lượng công trình, kết quả nghiên cứu được áp dụng trong thực tiễn (nếu có)
TTTên công trìnhHình thức, quy mô, địa chỉ áp dụngThời gian
1
15. Các đề tài, dự án, nhiệm vụ KH&CN đã chủ trì hoặc tham gia trong 5 năm gần đây
Tên đề tài, dự án, nhiệm vụ KH&CN đã chủ trìThời gian

(bắt đầu – kết thúc)

Thuộc Chương trình (nếu có)Tình trạng

(đã nghiệm thu-xếp loại, chưa nghiệm thu)

 Phân tích phi tuyến kết cấu composite cơ tính biến thiên có kể đến ảnh hưởng của các điều kiện gia cường. Mã số 107.01-2012.02. 

3/2013 – 3/2015

 Được tài trợ bởi Quỹ phát triển Khoa học và Công nghệ Quốc gia (NAFOSTED). 

Đã nghiệm thu-Đạt

 Ổn định phi tuyến của tấm và vỏ FGM và FG-CNTRC chịu tải cơ và nhiệt. Mã số 107.02-2014.09. 

5/2015-5/2017

 Được tài trợ bởi Quỹ phát triển Khoa học và Công nghệ Quốc gia (NAFOSTED). 

Đã nghiệm thu-Đạt

 Ổn định phi tuyến của tấm và vỏ nanocomposite FG-CNTRC chịu tải cơ và nhiệt. Mã số 107.02-2017.11 

12/2017-12/2019

 Được tài trợ bởi Quỹ phát triển Khoa học và Công nghệ Quốc gia (NAFOSTED). 

Đã nghiệm thu-Đạt

Ổn định nhiệt đàn hồi của tấm và vỏ nanocomposite có kể đến tính đàn hồi của liên kết biên. 

1/4/2020-1/4/2022

Được tài trợ bởi Quỹ phát triển Khoa học và Công nghệ Quốc gia (NAFOSTED). 

Chưa nghiệm thu

Tên đề tài, dự án, nhiệm vụ KH&CN đã tham giaThời gian

(bắt đầu – kết thúc)

Thuộc Chương trình (nếu có)Tình trạng

(đã nghiệm thu, chưa nghiệm thu)

16. Giải thưởng (về KH&CN, về chất lượng sản phẩm,…)
TTHình thức và nội dung giải thưởngNăm tặng thưởng
1Giải thưởng tài năng Cơ học Nguyễn Văn Đạo cho nhà khoa học trẻ dưới 40 tuổi có thành tích nghiên cứu suất sắc của Hội Cơ học Việt Nam. 

2017

2
17. Kinh nghiệm về quản lý, đánh giá KH&CN (số lượng các Hội đồng tư vấn, xét duyệt, nghiệm thu, đánh giá các chương trình, đề tài, dự án KH&CN cấp quốc gia hoặc tương đương trong và ngoài nước đã tham gia trong 5 năm gần đây)
TTHình thức Hội đồngSố lần
1Thành viên Hội đồng khoa học ngành Cơ học của Quỹ phát triển Khoa học và Công nghệ Quốc gia (NAFOSTED).2019-2022
18. Nghiên cứu sinh đã hướng dẫn bảo vệ thành công (Nếu có)
TTHọ và tênHướng dẫn hoặc đồng hướng dẫnĐơn vị công tácNăm bảo vệ thành công
1Lê Thị Như TrangHướng dẫn chínhTrường Đại học Công nghệ Giao thông vận tải2021
2Phạm Thanh HiếuHướng dẫn chínhTrường Đại học Công nghệ Giao thông vận tải2022
19. Lĩnh vực chuyên môn sâu có thể tư vấn
 

– Cơ học vật liệu composite và nanocomposite

– Ổn định phi tuyến của kết cấu tấm và vỏ làm từ vật liệu composite và nanocomposite chịu các tải cơ và nhiệt.