Nhiệm vụ đồ án thép 2 các lớp 17X

(Last Updated On: 01/12/2020)

CHÚ Ý:

  • Mẫu Bìa Đồ Án và Phiếu Thông Bài ở trong mục Đồ Án của Bộ Môn Kết Cấu Thép Gỗ
  • Khi đi thông bài cần mang theo Phiếu Thông Bài, khi nộp đồ án phải theo Mẫu Bìa Đồ Án nếu không sẽ không được chấp nhận.
  • Danh sách và nhiệm vụ đồ án đã được dán trên bản tin bộ môn.
  • Thông báo về lịch bảo vệ được đăng ở trang này trước khi bảo vệ 1 tuần.
    ĐỀ ĐỒ ÁN CÁC LỚP 17X

Đề đồ án thép 2

Hotline TS : 0914.859.909