Nhiệm vụ đồ án thép 1 lớp LR1-LR2

(Last Updated On: 11/10/2019)

CHÚ Ý:

  • Mẫu Bìa Đồ Án và Phiếu Thông Bài ở trong mục Đồ Án của Bộ Môn Kết Cấu Thép Gỗ
  • Khi đi thông bài cần mang theo Phiếu Thông Bài, khi nộp đồ án phải theo Mẫu Bìa Đồ Án nếu không sẽ không được chấp nhận.
  • Danh sách và nhiệm vụ đồ án đã được dán trên bản tin bộ môn.
  • Thông báo về lịch bảo vệ được đăng ở trang này trước khi bảo vệ 1 tuần.
    ĐỀ ĐỒ ÁN