Nhiệm vụ đồ án Kết cấu thép 2 (X1-X9)

(Last Updated On: 09/11/2018)

CHÚ Ý:

  • Mẫu Bìa Đồ Án và Phiếu Thông Bài ở trong mục Đồ Án của Bộ Môn Kết Cấu Thép Gỗ
  • Khi đi thông bài cần mang theo Phiếu Thông Bài, khi nộp đồ án phải theo Mẫu Bìa Đồ Án nếu không sẽ không được chấp nhận.
  • Danh sách và nhiệm vụ đồ án đã được dán trên bản tin bộ môn.

ĐỀ ĐỒ ÁN

X1,X2,X3,X4,X5,X6,X7,X8,X9

Hotline TS : 0914.859.909