Kết Quả Nghiên Cứu Bộ Môn Kết Cấu Thép Gỗ

(Last Updated On: 09/11/2018)

Kết quả nghiên cứu đã đạt được

  • Chủ trì và tham gia thực hiện đề tài cấp Bộ hoặc tương đương: 03
  •  Chủ trì và tham gia thực hiện đề tài cấp Trường: 10
  •  Hướng dẫn Nghiên cứu sinh đã bảo vệ thành công luận án: 04
  •  Hướng dẫn sinh viên đạt giải Loa thành: 15
  •  Hướng dẫn sinh viên nghiên cứu khoa học đạt giải: 15 nhóm
  •  Chủ trì và tham gia biên soạn bài giảng các môn học: 08
  •  Chủ trì và tham gia biên soạn tài liệu phục vụ giảng dạy: 06

Tài liệu đã biên soạn

Hotline TS : 0866 793 699