HỘI NGHỊ KHOA HỌC: VẬT LIỆU, KẾT CẤU VÀ CÔNG NGHỆ XÂY DỰNG – 2012 THÔNG BÁO SỐ 2

(Last Updated On: 09/11/2018)

BỘ XÂY DỰNG
TRƯỜNG ĐH KIẾN TRÚC HÀ NỘI

Hà Nội, ngày 28 tháng 3 năm 2012

HỘI NGHỊ KHOA HỌC: VẬT LIỆU, KẾT CẤU VÀ CÔNG NGHỆ XÂY DỰNG – 2012

 THÔNG BÁO SỐ 2

   Hội nghị Khoa học “Vật liệu, Kết cấu và Công nghệ Xây dựng – 2012” sẽ được tổ chức tại Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội ngày 14 tháng 11 năm 2012.

CÁC CHỦ ĐỀ CỦA HỘI NGHỊ:

   Cơ học: Cơ học tính toán, Cơ học thực nghiệm

   Vật liệu xây dựng: Cơ học vật liệu, Ứng dụng vật liệu xây dựng, Công nghệ vật liệu xây dựng

   Nền và móng

   Kết cấu công trình: Phân tích kết cấu, Kết cấu chịu tác động của động đất, cháy nổ và ăn mòn, Kết cấu công trình ngầm, Thí nghiệm kết cấu công trình…

   Công nghệ xây dựng: Công nghệ thi công, Sửa chữa công trình

   Ứng dụng tin học trong xây dựng

CÁC THỜI HẠN QUAN TRỌNG:

Đăng ký báo cáo: Theo mẫu kèm theo;       Thời hạn đăng ký: Trước ngày 30/6/2012.

Thể lệ gửi báo cáo: Có quy định kèm theo; Thời hạn gửi báo cáo:  Trước ngày 15/9/2012.

Địa chỉ đăng ký và gửi báo cáo:

   Đăng ký báo cáo và Báo cáo khoa học gửi qua địa chỉ E-mail: [email protected]

   Mọi chi tiết xin liên hệ qua địa chỉ: Văn phòng Khoa Xây dựng, Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội

   Km 10, Đường Nguyễn Trãi, Quận Thanh Xuân – Hà Nội    ĐT: 04 385 42 390    

   Vũ Hoàng Hiệp, DĐ: 0985 691 874                                     Đỗ Trọng Toàn, DĐ: 0916 765 007

   Thông tin Hội nghị  đăng tải trên website: http://www.hau.edu.vn

BAN CHỈ ĐẠO:

PGS.TS. Vương Ngọc Lưu (Trưởng ban)

PGS.TS. Phạm Minh Hà (Phó ban)

PGS.TS. Nguyễn Tố Lăng

 

BAN TỔ CHỨC:

TS. Vũ Ngọc Anh (Trưởng ban)

TS. Vũ Hoàng Hiệp (Thường trực)

PGS.TS. Đoàn Tuyết Ngọc

PGS.TS. Nguyễn Phương Thành

PGS.TS. Nguyễn Đức Nguôn

TS. Nguyễn Duy Hiếu

TS. Chu Thị Bình

TS. Nghiêm Mạnh Hiến

TS. Vũ Thị Bích Quyên

BAN CHUYÊN MÔN:

GS.TSKH. Nguyễn Trâm (Trưởng ban)

PGS. Lê Kiều

TS. Đỗ Đình Đức

PGS.TS. Lê Thanh Huấn

PGS.TS. Vương Ngọc Lưu

PGS.TS. Phạm Minh Hà

PGS.TS. Đoàn Tuyết Ngọc

PGS.TS. Vương Văn Thành

PGS.TS. Đặng Quốc Lương

PGS.TS. Nguyễn Phương Thành

PGS.TS. Nguyễn Đức Nguôn

PGS.TS. Nguyễn Tiến Chương

TS. Vũ Ngọc Anh

TS. Nguyễn Duy Hiếu

TS. Nghiêm Mạnh Hiến

TS. Phạm Văn Trung

TS. Vũ Thị Bích Quyên

TS. Phạm Phú Tình

TS. Vũ Quốc Anh

TS. Trần Thương Bình

TS. Hoàng Văn Tùng

BAN THƯ KÝ:

TS. Vũ Hoàng Hiệp (Trưởng ban)

ThS. Đỗ Trọng Toàn

TS. Nguyễn Ngọc Thanh

ThS. Nguyễn Thị Thanh Hương

TS. Hoàng Văn Tùng

ThS. Nguyễn Trường Huy

ThS. Nguyễn Lệ Thủy

ThS. Đoàn Trung Kiên

KS. Hoàng Ngọc Phong

   Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội trân trọng kính mời cán bộ giảng dạy trong và ngoài Trường ĐH Kiến trúc Hà Nội, các nhà khoa học công tác tại các trường ĐH, CĐ, Viện nghiên cứu, Tổ chức KHCN, các cán bộ công tác tại các doanh nghiệp Xây dựng trong và ngoài nước tham dự và báo cáo tại Hội nghị.

 

 

 

 

Nơi nhận:
– Như kính gửi;
– Các đơn vị trong trường;
– Lưu PTH, VPK.

 T/M BAN TỔ CHỨC

 

 

 

 

 

TS. Vũ Ngọc Anh

Mẫu PHIẾU ĐĂNG KÝ THAM DỰ

HỘI NGHỊ KHOA HỌC: VẬT LIỆU, KẾT CẤU VÀ CÔNG NGHỆ XÂY DỰNG – 2012

(Download tại địa chỉ: http://www.hau.edu.vn/vi/khoa/khoa-xay-dung/Hoi-Nghi-Khoa-Hoc/)

1. Họ và tên: …………………………………………………………………

Học hàm, Học vi: ……………………………………………………….

2. Cơ quan: ……………………………………………………………………

3. Địa chỉ liên hệ: ……………………………………………………….

E-mail: …………………………………………………………………………..

Điện thoại: ………………………… DĐ: ……………………………….

4. Nội dung đăng ký:

Tham dự Hội nghị

Có báo cáo Khoa học

Có đăng ký sản phẩm triển lãm

Tên báo cáo: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Tóm tắt báo cáo: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

 


QUY ĐỊNH GỬI BÁO CÁO TOÀN VĂN

   Báo cáo được trình bày dưới dạng bài báo khoa học, dài tối đa 10 trang A4; viết bằng tiếng Việt hoặc tiếng Anh (Font: Times New Roman; Size: 13; Line spacing: 1,2; Left 3,5cm – Right 2,0cm – Top 2,0cm – Bottom 2,0cm). Các báo cáo có tóm tắt bằng tiếng Việt hoặc tiếng Anh (5-10 dòng).

   Phần đầu báo cáo: Tiêu đề của báo cáo in đậm, size 15; dưới tiêu đề để cách 1 dòng ghi rõ họ tên tác giả, địa chỉ cơ quan căn lề giữa, size 13.

   Trên và dưới phần tóm tắt để cách 1 dòng.

   Các tiêu đề cấp 1: in đậm, size 13; khoảng cách trên và dưới tiêu đề để 6pt.

   Các tiêu đề cấp 2: in đậm, size 13; khoảng cách trên tiêu đề để 6pt, dưới tiêu đề cấp 2 không để cách.

   Các bảng biểu căn lề giữa có tên bảng biểu bên trên, hình vẽ căn lề giữa có tên hình bên dưới.

   Trích dẫn tài liệu theo mẫu sau:

[1] Tên tác giả. Tên bài báo. Tên tạp chí, năm xuât bản, số xuất bản, trang trích dẫn.

[2] Tên tác giả. Tên sách. NXB, Nơi xuất bản, năm xuất bản.

[3] Tên tác giả. Tên bài báo. Tên tuyển tập. Nơi xuất bản, năm xuất bản, số xuất bản, trang trích dẫn

   Báo cáo khoa học gửi Hội nghị sẽ được biên tập và in Kỷ yếu. Sau Hội nghị, Tiểu ban Khoa học sẽ lựa chọn các báo cáo có chất lượng đề nghị Nhà trường đăng trên Tạp chí khoa học Kiến trúc và Xây dựng. Bài không đăng, không trả lại bản thảo.

Hotline TS : 0914.859.909