Lỗi cơ sở dữ liệu WordPress: [Can't create/write to file '/tmp/#sql_364_0.MAI' (Errcode: 28 "No space left on device")]
SHOW FULL COLUMNS FROM `wp_options`

Lỗi cơ sở dữ liệu WordPress: [Can't create/write to file '/tmp/#sql_364_0.MAI' (Errcode: 28 "No space left on device")]
SHOW FULL COLUMNS FROM `wp_options`

Giới Thiệu Bộ Môn Công Nghệ Vật Liệu Xây Dựng – KHOA XÂY DỰNG

Giới Thiệu Bộ Môn Công Nghệ Vật Liệu Xây Dựng

Giới thiệu bộ môn

Từ năm 2009, Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội đã đào tạo kỹ sư Vật liệu và Cấu kiện xây dựng, nay là ngành Công nghệ kỹ thuật Vật liệu xây dựng. Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội đã xây dựng các mục tiêu đào tạo đảm bảo tính khoa học và thực tiễn, đáp ứng cao nhất nhu cầu lao động trình độ kỹ sư xây dựng đất nước. Đào tạo Kỹ sư Công nghệ kỹ thuật Vật liệu xây dựng cần có các năng lực:
– Nắm vững kiến thức cơ bản về Kỹ thuật công trình xây dựng;
– Lựa chọn và sử dụng VLXD phù hợp đối với tính năng của CTXD, nhằm đạt hiệu quả kinh
tế – kỹ thuật cao nhất;
– Thiết kế công nghệ, tổ chức và quản lý sản xuất VLXD (Bê tông và cấu kiện bê tông cốt
thép, chất kết dính, sản phẩm gốm sứ và thủy tinh xây dựng, vật liệu tổ hợp khác (Composite)…
– Nghiên cứu hoàn thiện, nâng cao các tính năng của VLXD;
– Nghiên cứu phát triển Vật liệu mới, công nghệ mới trong sản xuất vật liệu xây dựng.

Đang cập nhật …