Giảng Viên Bộ Môn Kết Cấu Bê Tông Cốt Thép Gạch Đá

DANH SÁCH GIẢNG VIÊN BỘ MÔN: KẾT CẤU BTCT – GẠCH ĐÁ
TT HỌ  TÊN HỌC HÀM, HỌC VỊ  ĐT DI ĐỘNG EMAIL GHI CHÚ
1 Phạm Phú Tình PGS.TS. GVCC 0838865855 phamphutinh@yahoo.com           tinhpp@hau.edu.vn Trưởng Bộ môn
2 Lê Thế Anh ThS 0934584843; 0983213790 letheanhksxd@gmail.com        anhlt@hau.edu.vn
3 Chu Thị Bình PGS.TS. GVCC 0369163986 chuthibinh@hau.edu.vn; chuthibinh.hau@gmail.com Phó Trưởng khoa
4 Đào Văn Cường ThS.GVC 0913210900 daocuong61kt@gmail.com Phó Viện trưởng phụ trách Viện đào tạo Mở
5 Nguyễn Hiệp Đồng TS 0943686188 nguyenhiepdong@gmail.com;       dongnh@hau.edu.vn
6 Đỗ Trường Giang ThS 0982574513 giangdt91@yahoo.com          giangdt@hau.edu.vn
7 Lê Thị Thanh ThS 0904490175 halethanhhau@gmail.com            haltt@hau.edu.vn
8 Nguyễn Thị Thu TS 0981347100 thuha.lothlorien@gmail.com          ha.ngtt@hau.edu.vn
9 Vũ Hoàng Hiệp PGS.TS. GVCC 0985691874 vuhoanghiep@hau.edu.vn   vhhiep91@gmail.com Trưởng khoa Xây dựng
10 Đặng Vũ Hiệp TS 0962194080 dangvuhiep2009@yahoo.com         hiepdv@hau.edu.vn
11 Trần Trung Hiếu ThS 0982211579 trunghieu.ktxd@gmail.com        hieutt@hau.edu.vn  NCS tại Học viện Kỹ thuật quân sự
12 Dương Quang Hùng TS 0912472670 hung121903@yahoo.com           hungdq@hau.edu.vn Giám đốc trung tâm nghiên cứu & phát triển nghiệp vụ – Viện đào tạo Mở
13 Phùng Thị Hoài Hương TS 0984394808 thhuongphung@gmail.com        huongpth@hau.edu.vn
14 Giang Văn Khiêm ThS 0912623448 kt98x4@gmail.com      khiemgv@hau.edu.vn Phó Trưởng phòng Ttra Khảo thí & Đảm bảo chất lượng
15 Trịnh Tiến Khương ThS 0913009120 trinhtienkhuong@gmail.com           khuongtt@hau.edu.vn
16 Đoàn Trung Kiên ThS 0983090180 doantrungkien9180@gmail.com       kiendt@hau.edu.vn NCS tại Canada
17 Nguyễn Ngọc Nam TS 0986989133 nnnam_hau@hotmail.com        namnn@hau.edu.vn
18 Nguyễn Việt Phương TS 0914859909 nguyenphuong.bt.hau@gmail.com   phuongnv@hau.edu.vn
19 Nguyễn Ngọc Phương PGS.TS. GVCC 0903405450 phuong.nguyenngocphuong@gmail.com Trưởng khoa  Khoa Sau đại học
20 Nguyễn Tất Tâm TS 0989664268 tattam119@yahoo.com        tamnt@hau.edu.vn
21 Vũ Thanh Thủy PGS.TS. GVCC 0988769186 thuyvt@hau.edu.vn;                     vuthanhthuy.hau@gmail.com Phó Trưởng khoa  Khoa Sau đại học
22 Nguyễn Trung TS 0989323404 tunt78@yahoo.com        tunt@hau.edu.vn Nghiên cứu sau TS tại Hoa Kỳ

1.896 lượt xem