Giảng Viên Bộ Môn Địa Kỹ Thuật

DANH SÁCH GIẢNG VIÊN BỘ MÔN: ĐỊA KỸ THUẬT
TT HỌ  TÊN HỌC HÀM, HỌC VỊ  ĐT DI ĐỘNG EMAIL GHI CHÚ
1 Vương Văn Thành NGƯT. PGS.TS.GVCC 0902066955 vuongvanthanh@gmail.com Trưởng Bộ môn
2 Nguyễn Ngọc Thanh TS 0943298808 nnthanhdhkt@gmail.com          thanhnn@hau.edu.vn Phó Trưởng Bộ môn
3 Nguyễn Thành An ThS 0985345900 thanhandcctb48@gmail.com      annt@hau.edu.vn
4 Trần Thượng Bình PGS.TS.GVCC 0913537260 binhviht@gmail.com         binhtt@hau.edu.vn
5 Phạm Đức Cường TS 0936035025 phdcuong77@gmail.com         cuongpd@hau.edu.vn
6 Lê Mạnh Cường ThS 0902682669 lecuongkta@gmail.com         cuonglm@hau.edu.vn NCS tại  Đức
7 Nguyễn Tiến Dũng ThS 0988120252 nguyentiendungkta@gmail.com        dung.ntien@hau.edu.vn
8 Lê Khắc Hưng ThS 0982929343 khachung.egn@gmail.com        hunglk@hau.edu.vn
9 Nguyễn Thị Thanh Hương ThS 0396869606 huongkxd@yahoo.com           huongntt@hau.edu.vn
10 Phan Tự Hướng ThS 0913532322 tuhuongdcct36@gmail.com          huongpt@hau.edu.vn
11 Võ Thị Thư Hường ThS 0912774874 napphich81@yahoo.com          huongvtt@hau.edu.vn
12 Phùng Văn Kiên ThS 0979144480 kienphungkta@gmail.com           kienpv@hau.edu.vn Trợ lý Khoa
13 Uông Đình Minh TS 0904151082 uongdinhminh@yahoo.com           minhud@hau.edu.vn Nghiên cứu sau TS tại Hoa Kỳ
14 Nguyễn Hoài Nam ThS.GVC 0913580026 khanhnamdkt@yahoo.com           nam.nh@hau.edu.vn
15 Hoàng Ngọc Phong ThS 0385807456 ksngocphong@gmail.com           phonghn@hau.edu.vn
16 Phạm Ngọc Thắng ThS 0988089405  thang96x@yahoo.com       thangpn@hau.edu.vn  NCS tại Úc
17 Đỗ Minh Tính TS 0988560866 dominhtinh32@gmail.com        tinhdm@hau.edu.vn
18 Nguyễn Thanh Tuấn ThS 0904185518  thanhtuan261179@yahoo.com      tuannt@hau.edu.vn
19 Chu Tuấn ThS 0903250078 chutuanvu34@gmail.com    vuct@hau.edu.vn

1.159 lượt xem