Giảng Viên Bộ Môn Địa Kỹ Thuật

(Last Updated On: 09/12/2019)
DANH SÁCH GIẢNG VIÊN BỘ MÔN: ĐỊA KỸ THUẬT
TT HỌ  TÊN HỌC HÀM, HỌC VỊ  ĐT DI ĐỘNG EMAIL GHI CHÚ
1 Vương Văn Thành NGƯT. PGS.TS.GVCC 0902066955 [email protected] Trưởng Bộ môn
2 Nguyễn Ngọc Thanh TS 0943298808 [email protected]          [email protected] Phó Trưởng Bộ môn
3 Nguyễn Thành An ThS 0985345900 [email protected]      [email protected]
4 Trần Thượng Bình PGS.TS.GVCC 0913537260 [email protected]         [email protected]
5 Phạm Đức Cường TS 0936035025 [email protected]         [email protected]
6 Lê Mạnh Cường ThS 0902682669 [email protected]         [email protected] NCS tại  Đức
7 Nguyễn Tiến Dũng ThS 0988120252 [email protected]        [email protected]
8 Lê Khắc Hưng ThS 0982929343 [email protected]        [email protected]
9 Nguyễn Thị Thanh Hương ThS 0396869606 [email protected]           [email protected]
10 Phan Tự Hướng ThS 0913532322 [email protected]          [email protected]
11 Võ Thị Thư Hường ThS 0912774874 [email protected]          [email protected]
12 Phùng Văn Kiên ThS 0979144480 [email protected]           [email protected] Trợ lý Khoa
13 Uông Đình Minh TS 0904151082 [email protected]           [email protected] Nghiên cứu sau TS tại Hoa Kỳ
14 Nguyễn Hoài Nam ThS.GVC 0913580026 [email protected]           [email protected]
15 Hoàng Ngọc Phong ThS 0385807456 [email protected]           [email protected]
16 Phạm Ngọc Thắng ThS 0988089405  [email protected]       [email protected]  NCS tại Úc
17 Đỗ Minh Tính TS 0988560866 [email protected]        [email protected]
18 Nguyễn Thanh Tuấn ThS 0904185518  [email protected]      [email protected]
19 Chu Tuấn ThS 0903250078 [email protected]    [email protected]
Hotline TS : 0866 793 699