Giảng Viên Bộ Môn Cơ Lý Thuyết

(Last Updated On: 18/02/2022)
DANH SÁCH GIẢNG VIÊN BỘ MÔN: CƠ LÝ THUYẾT
TT HỌ  TÊN HỌC HÀM, HỌC VỊ  ĐT DI ĐỘNG EMAIL GHI CHÚ
1 Hoàng Văn Tùng PGS.TS 0906193585 [email protected]           [email protected] Trưởng Bộ môn
2 Phạm Thị Hà Giang TS 0386646813 [email protected]        [email protected]
3 Ngô Quang Hưng ThS 0989992729 [email protected]          [email protected]
4 Nguyễn Thị Kiều TS 0363441889 [email protected]             [email protected]
5 Đỗ Xuân Tùng TS 0984468136 [email protected]          [email protected]
Hotline TS : 0914.859.909