Đề đồ án Kết cấu thép phần 1 khóa 2017X

(Last Updated On: 04/06/2020)

CHÚ Ý:

 • Mẫu Bìa Đồ Án và Phiếu Thông Bài ở trong mục Đồ Án của Bộ Môn Kết Cấu Thép Gỗ
 • Khi đi thông bài cần mang theo Phiếu Thông Bài, khi nộp đồ án phải theo Mẫu Bìa Đồ Án nếu không sẽ không được chấp nhận.
 • Danh sách và nhiệm vụ đồ án đã được dán trên bản tin bộ môn.
 • Thông báo về lịch bảo vệ được đăng ở trang này trước khi bảo vệ 1 tuần.
  ĐỀ ĐỒ ÁN
 • X1
 • X2
 • X3
 • X4
 • X5
Hotline TS : 0866 793 699