Đề đồ án kết cấu thép 2 các lớp tín chỉ từ X1-X8 (2017)

CHÚ Ý:

  • Mẫu Bìa Đồ Án và Phiếu Thông Bài ở trong mục Đồ Án của Bộ Môn Kết Cấu Thép Gỗ
  • Khi đi thông bài cần mang theo Phiếu Thông Bài, khi nộp đồ án phải theo Mẫu Bìa Đồ Án nếu không sẽ không được chấp nhận.
  • Danh sách và nhiệm vụ đồ án đã được dán trên bản tin bộ môn.

ĐỀ ĐỒ ÁN

► Lớp X1
► Lớp X2
► Lớp X3
► Lớp X4
► Lớp X5
► Lớp X6
► Lớp X7
► Lớp X8