Đề đồ án kết cấu thép 2 các lớp tín chỉ từ X1-X8 (2017)

(Last Updated On: 09/11/2018)

CHÚ Ý:

  • Mẫu Bìa Đồ Án và Phiếu Thông Bài ở trong mục Đồ Án của Bộ Môn Kết Cấu Thép Gỗ
  • Khi đi thông bài cần mang theo Phiếu Thông Bài, khi nộp đồ án phải theo Mẫu Bìa Đồ Án nếu không sẽ không được chấp nhận.
  • Danh sách và nhiệm vụ đồ án đã được dán trên bản tin bộ môn.

ĐỀ ĐỒ ÁN

[su_spoiler title=”► Lớp X1″ style=”simple” icon=”caret”] [/su_spoiler] [su_spoiler title=”► Lớp X2″ style=”simple” icon=”caret”] [/su_spoiler] [su_spoiler title=”► Lớp X3″ style=”simple” icon=”caret”] [/su_spoiler] [su_spoiler title=”► Lớp X4″ style=”simple” icon=”caret”] [/su_spoiler] [su_spoiler title=”► Lớp X5″ style=”simple” icon=”caret”] [/su_spoiler] [su_spoiler title=”► Lớp X6″ style=”simple” icon=”caret”] [/su_spoiler] [su_spoiler title=”► Lớp X7″ style=”simple” icon=”caret”] [/su_spoiler] [su_spoiler title=”► Lớp X8″ style=”simple” icon=”caret”] [/su_spoiler]
Hotline TS : 0914.859.909