Đăng ký xét công nhận PGS năm 2017

(Last Updated On: 09/11/2018)

Kính gửi các thầy, cô

Căn cứ theo thông báo của Hội đồng chức danh Giáo sư nhà nước về việc xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS năm 2017 (KXD đã gửi file ngày 11/7/2017),
Kính đề nghị các thầy cô có đủ điều kiện đăng ký ghi danh tại VP KXD (liên hệ cô Lan) trước ngày 28/7/2017 để Khoa tổng hợp báo cáo Nhà trường.
Trân trọng thông báo!
Hotline TS : 0914.859.909