Chương trình đào tạo dự kiến các ngành thuộc khoa Xây dựng

(Last Updated On: 06/05/2020)

Chương trình đào tạo dự kiến khoa Xây dựng theo hệ thống tín chỉ.

CHUYÊN NGÀNH XÂY DỰNG DÂN DỤNG VÀ CÔNG NGHIỆP: Chương trình đào tạo ngành XDD&CN

CHUYÊN NGÀNH CÔNG TRÌNH NGẦM ĐÔ THỊ: Chương trình đào tạo ngành CTN Đô thị

CHUYÊN NGÀNH KĨ THUẬT VẬT LIỆU XÂY DỰNG: Chương trình đạo tạo ngành Kĩ thuật VLXD

Hotline TS : 0914.859.909