TS. Vũ Thị Thùy Giang

(Last Updated On: 09/01/2019)
1. Họ và tên:    VŨ THỊ THÙY GIANG            
2. Năm sinh:         1980                                                             3. Nam/Nữ:  Nũ
4.  Học hàm:                                                                             Năm được phong:

  Học vị:    Tiến sỹ                                                                     Năm đạt học vị:  2016

5. Lĩnh vực nghiên cứu trong 5 năm gần đây: Khoa học Kỹ thuật và Công nghệ
6. Chức danh nghiên cứu:

Chức vụ hiện nay:   Giảng Viên

7. Điện thoại NR:                       ; CQ:                     ; Mobile:  (+84) 9 36 753 294

    E-mail:   [email protected]

8. Cơ quan công tác: Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội
    Địa chỉ cơ quan:           Km10, Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại:  04 3854 2521       ;Fax:   04 3854 4318             ;Website: htttp://www. Hau.edu.vn

9. Quá trình đào tạo
Bậc đào tạo Nơi đào tạo Chuyên ngành Năm tốt nghiệp
Đại học  Đại Học Giao thông vận tải Cầu Hầm 2002
Thạc sỹ  Học viện Kỹ thuật quân sự Xây dựng công trình  ngầm và Mỏ 2008
Tiến sỹ  Học viện Kỹ thuật quân sự Kỹ thuật xây dựng công trình đặc biệt 2016
Thực tập sinh khoa học Viện nghiên cứu đường sắt Hàn Quốc KRRI/DEEP Xây dựng công trình đường sắt 2017
10. Các công trình KH&CN chủ yếu được công bố, sách chuyên khảo
Tên công trình

(bài báo, công trình…)

Là tác giả hoặc

là đồng tác giả

công trình

Nơi công bố

(tên tạp chí đã đăng, Nhà xuất bản )

Năm công bố
Tạp chí quốc gia
Phân tích thời điểm lắp dựng kết cấu vỏ hầm theo phương pháp khống chế hội tụ. Đồng tác giả Tạp chí Cầu Đường Số 5 – 2012
Ảnh hưởng của công nghệ đường sắt tốc độ cao trong lựa chọn các thông số kỹ thuật cơ bản phù hợp với điều kiện Việt Nam. Tác giả Tạp chí Cầu Đường Số 10 – 2016
Hội nghị quốc tế
The status and strategy of industry railway development in Vietnam. Tác giả KRRI Cooperation conference / Daewoo hotel 11.2016
Sách chuyên khảo
Mạng kỹ thuật ngầm đô thị Đồng tác giả NXB Xây dựng – 2008
11. Các đề tài, dự án, nhiệm vụ KH&CN đã chủ trì hoặc tham gia trong 5 năm gần đây
Tên đề tài, dự án, nhiệm vụ KH&CN đã chủ trì Thời gian

(bắt đầu – kết thúc)

Thuộc Chương trình (nếu có) Tình trạng

(đã nghiệm thu-xếp loại, chưa nghiệm thu)

 Nghiên cứu các thông số kỹ thuật cơ bản của đường sắt tốc độ cao từ 160 km/h đến 200 km/h phù hợp với điều kiện Việt Nam. 2016-2017 Cấp Bộ GTVT Đã nghiệm thu – Loại B
Tên đề tài, dự án, nhiệm vụ KH&CN đã tham gia Thời gian

(bắt đầu – kết thúc)

Thuộc Chương trình (nếu có) Tình trạng

(đã nghiệm thu, chưa nghiệm thu)

Nghiên cứu lựa chọn một số hệ thống thiết bị công trình tại các ga trung chuyển đường sắt đô thị Hà Nội. Cấp Bộ GTVT 2013 Cấp Bộ GTVT Đã nghiệm thu – Loại B
Nghiên cứu, kiểm nghiệm tính năng an toàn chống trật ray của đường sắt đô thị. Cấp Bộ GTVT 2016 -2017 Cấp Bộ GTVT Đang nghiệm thu
12. Lĩnh vực chuyên môn sâu có thể tư vấn
–         Công trình ngầm
–         Công trình giao thông
–         Đường sắt
Hotline TS : 0914.859.909