fbpx

TS. Phùng Thị Hoài Hương

1.        Họ và Tên: Phùng Thị Hoài Hương

2.        Chức vụ: Giảng viên tập sự

3.        Học vị cao nhất: TS

4.        Quá trình đào tạo:

 

Cấp độ

Năm tốt nghiệp

Trường tốt nghiệp

Chuyên ngành tốt nghiệp

Đại học

2003

Trường Đại học Xây Dựng Hà nội

Xây dựng dân dụng và công nghiệp

Thạc sĩ

2006

Trường Đại học Marne-la-Vallée

Cơ học và Xây dựng dân dụng

Tiến sĩ

2010

Trường Đại học Paris VII

Địa vật lý

 

5.        Chuyên ngành nghiên cứu và giảng dạy:

          Chuyên ngành nghiên cứu: Kết cấu công trình xây dựng; Động đất và chống động đất cho công trình.

6.        Các bài báo, công trình nghiên cứu khoa học:

          H. Phung, J.-P. Montagner, “Imagerie des sources sismiques par méthode de renversement temporel”, Congrès des doctorants, Institut de Physique du Globe de Paris, Mars 26-29, 2007, Paris (France).

          H. Phung, J.-P. Montagner, Y. Capdeville, M. Fink, C. Larmat, “Imaging of earthquake by time reversal”, The 4th SPICE Research and Trainning Workshop, May 14-19, 2007, Cargeses (France).

          H. Phung, J.-P. Montagner, M. Fink, C. Larmat, “Imaging of earthquake and seismic hum by time reversal”, international conference on Acoustical Imaging of complex media: Application in Medicine, Seismology and Oceanography, October 15-20, 2007, Cargeses (France).

          Phung, T.;  Montagner, J.;  Fink, M.;  Capdeville, Y. ; Larmat, C.; “Time-reversal imaging of earthquake and Seismic hum”, American Geophysique Union (AGU) Fall Meeting 2008, 15-19 December, 2008, San Franscico (USA)

          H. Phung, J.-P. Montagner, Imagerie du bourdonnement de la terre par méthode de renversement temporel, Congrès des doctorants, Institut de Physique du Globe de Paris, Mars 16-19, 2009, Paris (France)

          J.-P. Montagner, C. Larmat, H. Phung, “Time Reversal and Cross-Correlations Techniques – the Normal Mode Approach”, Seismological Society of America’s 2010 Annual Meeting in Portland, Oregon.

          H. Phung, “Imagerie des sources sismiques et du bourdonnement de la terre par méthode de renversement temporal”, Thèse de doctorat, Université Paris VII, 9/2010. 

          Phung Thi Hoai Huong, ‘Hình ảnh của động đất bằng phương pháp đảo ngược thời gian’, Kỷ yếu hội nghị khoa học vật liệu, kết cấu và công nghệ xây dựng 2012, Trường Đại học kiến trúc Hà nội, 11/2012.

7.        Thành tích cá nhân: Bằng khen, giấy khen, huân chương, huy chương …

          Huy chương đồng Olympic cơ học toàn quốc năm 2000

          Bằng khen giải thưởng “Sinh viên nghiên cứu khoa học” do bộ giáo dục và đào tạo cấp năm 2002

          Bằng khen giải thưởng “Sáng tạo kỹ thuật VIFOTEC” do quỹ hỗ trợ sáng tạo kỹ thuật Việt Nam (VIFOTEC)  cấp năm 2002

8.        Địa chỉ liên lạc:

          Cơ quan: Bộ môn Bê tông cốt thép gạch đá – Khoa Xây dựng – Trường Đại học Kiến trúc Hà nội.

          Điện thoại: 0984394808

          Email: huongt7980@yahoo.com /thhuongphung@gmail.com

Hotline TS : 0866 793 699