TS. Phạm Đức Cường

1.        Họ và Tên: PHẠM ĐỨC CƯỜNG

2.        Năm sinh: 1977

3.        Học vị cao nhất: Tiến sĩ kỹ thuật

4.        Quá trình đào tạo:

 

Cấp độ

Năm tốt nghiệp

Trường tốt nghiệp

Chuyên ngành tốt nghiệp

Đại học

2000

Đại học Xây Dựng

Xây dựng dân dụng và công nghiệp

Cao học

 

Đại học Xây Dựng

Xây dựng dân dụng và công nghiệp

Tiến sỹ

2009

Đại học tổng hợp quốc gia Matxcova

Cơ học đất, nền và móng

 

5.        Chuyên ngành nghiên cứu và giảng dạy:

                – Chuyên ngành nghiên cứu: Nền và móng

                – Môn học giảng dạy đại học: Cơ học đất, nền và móng

6.        Các bài báo, công trình nghiên cứu khoa học, các sách đã in:

a)        Семенов В.В. и Фам Дык Кыонг. Коэффициент постели и его использование при расчете взаимодействия фундаментных плит и грунтовых оснований. Промышленное и гражданское строительство, 4/2008.

b)       Фам Дык Кыонг. Взаимодействие фундаментных плит и основания, описываемого упругой моделью, при действии распределенных и сосредоточенных нагрузок. Сборник трудов 11-ой Международной межвузовной научно-пратической конференции молодых ученых, докторантов и аспирантов «Строительство – формирование среды жизнедеятельности». МГСУ. Москва. 2008.

c)        Фам Дык Кыонг. Расчет напряженно-деформированного состояния гражданских сооружений и основания. Весник МГСУ. Москва. 1/2008.

7.        Địa chỉ liên lạc:

          Cơ quan: Trường Đại học Kiến Trúc Hà Nội – km10 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội

          Điện thoại: 093 603 5025

          Email: phdcuong77@gmail.com

395 lượt xem