fbpx

TS. Nguyễn Ngọc Nam

THÔNG TIN CÁ NHÂN

          Họ tên: Nguyễn Ngọc Nam

         Năm sinh: 1973

         Chức danh công tác, học hàm, học vị: Giảng viên, Tiến sỹ

         Năm bắt đầu tham gia giảng dạy (về bộ môn):

         Email: nnnam_hau@hotmail.com

         Giáo trình, sách, tài liệu giảng dạyđã biên soạn:

         Hướng nghiên cứu chính hiện nay:

         Đề tài nghiên cứu khoa học đã được nghiệm thu

      Thành tích cá nhân:

Hotline TS : 0866 793 699