fbpx

TS. Nguyễn Công Giang

THÔNG TIN CÁ NHÂN

        

         Họ tên:  Nguyễn Công Giang

         Năm sinh: 1963

         Chức danh công tác, học hàm, học vị:  Giảng viên, Tiến sĩ.

         Năm bắt đầu tham gia giảng dạy (về bộ môn): 2006

         Email:

         Giáo trình, sách, tài liệu giảng dạy đã biên soạn:

         Hướng nghiên cứu chính hiện nay:

         Các đề tài nghiên cứu khoa học đã nghiệm thu

       Thành tích cá nhân

Hotline TS : 0866 793 699