ThS. Võ Hải Nhân

1. Họ và tên: VÕ HẢI NHÂN               
2. Năm sinh:  15 tháng 02 năm 1979                                    3. Nam/Nữ: Nam
4. Học vị:  Thạc sỹ                                                                Năm đạt học vị: 2010
5. Lĩnh vực nghiên cứu trong 5 năm gần đây: Khoa học Kỹ thuật và Công nghệ    
6. Chức danh nghiên cứu:  Giảng viên
7. Mobile:  0965354457

    E-mail:  cdic.vn@gmail.com

8. Cơ quan công tác: Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội
    Địa chỉ cơ quan:           Km10, Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại:  04 3854 2521       ;Fax:   04 3854 4318             ;Website: htttp://www. Hau.edu.vn

9. Quá trình đào tạo
Bậc đào tạo Nơi đào tạo Chuyên ngành Năm tốt nghiệp
Đại học  Khoa Xây Dựng – Trường ĐH Kiến trúc Hà Nội XD Dân dụng và công nghiệp 2003
Thạc sỹ  Khoa Sau Đại học –

Trường ĐH Kiến trúc Hà Nội

XD Dân dụng và công nghiệp 2010
10. Các công trình KH&CN chủ yếu được công bố, sách chuyên khảo

(liệt kê công trình tiêu biểu đã công bố trong 5 năm gần nhất)

Tên công trình

(bài báo, công trình…)

Là tác giả hoặc

là đồng tác giả

công trình

Nơi công bố

(tên tạp chí đã đăng, Nhà xuất bản )

Năm công bố
Tạp chí quốc gia
 Xử lý sự cố lún nền trong nhà công nghiệp xây dựng trên nền đất yếu Tác giả Tạp chí xây dựng – Bộ Xây Dựng 2017
11. Lĩnh vực chuyên môn sâu có thể tư vấn
–         Tư vấn thiết kế kết cấu
–         Tư vấn giám sát và quản lý dự án
–         Tư vấn đấu thầu và đánh giá hồ sơ thầu
–        Thi công các công trình dân dụng và công nghiệp.

334 lượt xem