ThS. Tường Minh Hồng

1. Họ và tên:                TƯỜNG MINH HỒNG
2. Năm sinh:                       1983                                               3. Nam/Nữ:  Nữ
4. Học vị:                          Thạc sỹ                                       Năm đạt học vị:  2010
5. Lĩnh vực nghiên cứu trong 5 năm gần đây: Khoa học Kỹ thuật và Công nghệ
6. Mobile:   0912166238

    E-mail:   minhhong1905@gmail.com

7. Cơ quan công tác: Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội
    Địa chỉ cơ quan:           Km10, Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại:  04 3854 2521       ;Fax:   04 3854 4318             ;Website: htttp://www. Hau.edu.vn

8. Quá trình đào tạo
Bậc đào tạo Nơi đào tạo Chuyên ngành Năm tốt nghiệp
Đại học  Trường đại học Kiến Trúc HN  XD DD&CN  2006
Thạc sỹ  Trường đại học Kiến Trúc HN  XD DD&CN 2010

 

457 lượt xem