ThS. Phạm Minh Đức

THÔNG TIN CÁ NHÂN

 

–     Họ tên: Phạm Minh Đức

–     Năm sinh: 1972

–     Chức danh công tác, học hàm, học vị: Giảng viên, Thạc sỹ

–     Năm bắt đầu tham gia giảng dạy (về bộ môn): 2002

–     Email:

–     Giáo trình, sách, tài liệu giảng dạy đã biên soạn:

–     Đề tài nghiên cứu khoa học đã thực hiện:

–     Hướng nghiên cứu chính hiện nay:

–     Thành tích cá nhân:

373 lượt xem