THS. Nguyễn Thị Thanh Hòa

1. Họ và tên:                Nguyễn Thị Thanh Hòa
2. Năm sinh:              1980                                                    3. Nam/Nữ:  Nữ
4.  Học hàm:                                                                          Năm được phong:

  Học vị:           Thạc sỹ                                                      Năm đạt học vị:  2007

5. Lĩnh vực nghiên cứu trong 5 năm gần đây: Khoa học Kỹ thuật và Công nghệ
6. Chức danh nghiên cứu:

Chức vụ hiện nay:   Giảng viên

7. Mobile:   0912828682

    E-mail:   hoakientruc@gmail.com

8. Cơ quan công tác
    Tên cơ quan:                Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội

Địa chỉ cơ quan:           Km10, Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại:  04 3854 2521       ;Fax:   04 3854 4318             ;Website: htttp://www. Hau.edu.vn

9. Quá trình đào tạo
Bậc đào tạo Nơi đào tạo Chuyên ngành Năm tốt nghiệp
Đại học  Đại học Kiến Trúc Hà Nội XDDDCN 2003
Thạc sỹ Đại học Kiến Trúc Hà Nội XDDDCN 2007

311 lượt xem