Ths. Ngô Quang Tuấn

1. Họ và tên:             NGÔ QUANG TUẤN   
2. Năm sinh:                         1986                                        3. Nam/Nữ:  Nam
4. Học vị:               Thạc sỹ                                                 Năm đạt học vị:  2013
5. Lĩnh vực nghiên cứu trong 5 năm gần đây: Khoa học Kỹ thuật và Công nghệ 
6. Mobile:   09 45 22 55 58

    E-mail:   tuanfinder@gmail.com

7. Cơ quan công tác: Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội
    Địa chỉ cơ quan:           Km10, Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại:  04 3854 2521       ;Fax:   04 3854 4318             ;Website: htttp://www. Hau.edu.vn

8. Quá trình đào tạo
Bậc đào tạo Nơi đào tạo Chuyên ngành Năm tốt nghiệp
Đại học  Trường Đại học Kiến Trúc Hà Nội Xây dựng dân dung & Công nghiệp  

2010

Thạc sỹ Học viện khoa học ứng dụng quốc gia Pháp tại Rennes – Pháp Cơ học & Xây dựng công trình 2013

487 lượt xem