fbpx

Giảng Viên Bộ Môn Cơ Lý Thuyết

DANH SÁCH GIẢNG VIÊN BỘ MÔN: CƠ LÝ THUYẾT
TT HỌ  TÊN HỌC HÀM, HỌC VỊ  ĐT DI ĐỘNG EMAIL GHI CHÚ
1 Hoàng Văn Tùng PGS.TS 0906193585 inter0105@gmail.com           tunghv@hau.edu.vn Trưởng Bộ môn
2 Phạm Thị Hà Giang TS 0386646813 hagiang813@gmail.com        giangpth@hau.edu.vn
3 Ngô Quang Hưng ThS 0989992729 hungckc@gmail.com          hungnq@hau.edu.vn
4 Nguyễn Thị Kiều TS 0363441889 kieumt@gmail.com             kieunt@hau.edu.vn
5 Đỗ Xuân Tùng TS 0984468136 tungdx2783@gmail.com          tungdx@hau.edu.vn
Hotline TS : 0866 793 699