Đề đồ án kết cấu thép 1 các lớp tín chỉ từ X1-X9 (2018)

CHÚ Ý:

  • Mẫu Bìa Đồ Án và Phiếu Thông Bài ở trong mục Đồ Án của Bộ Môn Kết Cấu Thép Gỗ
  • Khi đi thông bài cần mang theo Phiếu Thông Bài, khi nộp đồ án phải theo Mẫu Bìa Đồ Án nếu không sẽ không được chấp nhận.
  • Danh sách và nhiệm vụ đồ án đã được dán trên bản tin bộ môn.

NHIỆM VỤ ĐỒ ÁN CỦA CÁC LỚP

1.194 lượt xem