Cơ Cấu Tổ Chức

Cán bộ, giảng viên khoa Xây dựng

SƠ ĐỒ CƠ CẤU TỔ CHỨC KHOA XÂY DỰNG

1.   BAN CHỦ NHIỆM KHOA XÂY DỰNG

Trưởng khoa

http://web.archive.org/web/20150422044609im_/http:/www.hau.edu.vn/Client/upload/public/khoaxaydung/thhiep.jpg

Thông tin chung
Họ và tên Vũ Hoàng Hiệp
Học hàm, học vị : Phó Giáo Sư, Tiến sỹ
E-mail :    vuhoanghiep@hau.edu.vn; vhhiep91@gmail.com
Tel : 0985.691874
Địa chỉ làm việc: Tầng 2, Nhà nối U-A, ĐH Kiến Trúc HN

Công việc: Phụ trách chung về các lĩnh vực đào tạo và nghiên cứu khoa học.

Phó trưởng khoa

Thông tin chung
Họ và tên : Nguyễn Duy Hiếu

Học hàm, học vị : Phó Giáo Sư, Tiến sỹ

E-mail : hieunhatviet@yahoo.com; hieuduynghau@gmail.com
Tel : 0912.396397
Địa chỉ làm việc: Tầng 2, Nhà nối U-A, ĐH Kiến Trúc HN

Công việc:  Phụ trách về công tác cố vấn học tập và công tác sinh viên.

Phó trưởng khoa

Thông tin chung
Họ và tên : Chu Thị Bình

Học hàm, học vị : Phó Giáo Sư, Tiến sỹ

E-mail : bvdkientruc@yahoo.com
Tel : 0369.163986
Địa chỉ làm việc: Tầng 2, Nhà nối U-A, ĐH Kiến Trúc HN

Công việc: Phụ trách về công tác nghiên cứu khoa học của khoa.

Phó trưởng khoa

http://web.archive.org/web/20150422044609im_/http:/www.hau.edu.vn:80/Client/upload/public/khoaxaydung/01.%20Nguyen%20Hoai%20%20Nam.jpg

Thông tin chung            
Họ và tên : Nguyễn Hoài Nam     

Học hàm, học vị : Tiến sỹ

E-mail : hoainam1507@gmail.com
Tel : 0983.231574
Địa chỉ làm việc: Tầng 2, Nhà nối U-A, ĐH Kiến Trúc HN

Công việc: Phụ trách về công tác đào tạo.

2.   VĂN PHÒNG KHOA

Thư ký khoa xây dựng
CN. Nguyễn Thị Phượng

http://web.archive.org/web/20150422044609im_/http:/www.hau.edu.vn:80/Client/upload/public/khoaxaydung/ket-cau-be-tong/cphuiong.jpg

CN. Nguyễn Thị Lan

TRỢ LÝ KHOA
Ths. Phùng Văn Kiên

TS. Đào Minh Hiếu

 3. HỘI ĐỒNG KHOA HỌC VÀ ĐÀO TẠO

1. PGS.TS. Vũ Hoàng Hiệp Trưởng khoa Chủ tịch Hội đồng
2. PGS.TS. Chu Thị Bình Phó trưởng khoa Thư ký Hội đồng
3  PGS.TS.Vũ Quốc Anh Trưởng bộ môn môn kết cấu Thép –  Gỗ Ủy viên
4. TS. Nguyễn Việt Cường Trưởng bộ môn Công nghệ VLXD Ủy viên
5. Ths. Nguyễn Cảnh Cường P. TBM phụ trách BM Công nghệ và tổ chức thi công Ủy viên
6. TS. Đoàn Đình Điệp Trưởng bộ môn Máy Xây dựng Ủy viên
7. PGS.TS. Nghiêm Mạnh Hiến Giảng viên BM Công trình ngầm đô thị Ủy viên
8. PGS.TS. Nguyễn Duy Hiếu Phó trưởng khoa – Trưởng bộ môn Khoa học vật liệu xây dựng Ủy viên
9. TS. Nguyễn Hoài Nam Phó trưởng khoa Ủy viên
10. TS. Nguyễn Công Giang Trưởng bộ môn Công trình ngầm đô thị Ủy viên
11. PGS.TS. Vũ Bích Quyên Trưởng bộ môn Sức bền vật liệu – Cơ học kết cấu Ủy viên
12. PGS.TS. Nguyễn Hồng Sơn Phó trưởng bộ môn môn kết cấu Thép –  Gỗ Ủy viên
13. PGS.TS. Vương Văn Thành Trưởng bộ môn Địa kỹ thuật Ủy viên
14. PGS.TS. Phạm Phú Tình Trưởng bộ môn Kết cấu Bê tông cốt thép và Gạch đá Ủy viên
15. TS. Hoàng Văn Tùng Trưởng bộ môn Cơ lý thuyết Ủy viên

4. CÁC BỘ MÔN THUỘC KHOA XÂY DỰNG

1. Bộ môn Cơ lý thuyết TS. Hoàng Văn Tùng
2. Bộ môn Khoa học vật liệu xây dựng PGS.TS. Nguyễn Duy Hiếu
3. Bộ môn Công nghệ vật liệu xây dựng TS. Nguyễn Việt Cường
4. Bộ môn Kết cấu Bê tông cốt thép và Gạch đá PGS.TS. Phạm Phú Tình
5. Bộ môn Sức bền vật liệu – Cơ học kết cấu PGS.TS. Vũ Bích Quyên
6. Bộ môn Địa kỹ thuật PGS.TS. Vương Văn Thành
7. Bộ môn Kết cấu Thép – Gỗ PGS.TS. Vũ Quốc Anh
8. Bộ môn Công nghệ và tổ chức thi công ThS. Nguyễn Cảnh Cường
9. Bộ môn Công trình ngầm đô thị TS. Nguyễn Công Giang
10. Bộ môn Máy Xây dựng TS. Đoàn Đình Điệp

5. CÁC ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC

  • Trung tâm thí nghiệm và kiểm định chất lượng công trình
  • Phòng thí nghiệm địa kỹ thuật
  • Phòng thí nghiệm vật liệu xây dựng

4.044 lượt xem