Chương trình đào tạo dự kiến các ngành thuộc khoa Xây dựng

Chương trình đào tạo dự kiến khoa Xây dựng theo hệ thống tín chỉ.

CHUYÊN NGÀNH XÂY DỰNG DÂN DỤNG VÀ CÔNG NGHIỆP: Chương trình đào tạo ngành XDD&CN

CHUYÊN NGÀNH CÔNG TRÌNH NGẦM ĐÔ THỊ: Chương trình đào tạo ngành CTN Đô thị

CHUYÊN NGÀNH KĨ THUẬT VẬT LIỆU XÂY DỰNG: Chương trình đạo tạo ngành Kĩ thuật VLXD

129 lượt xem