PGS. TS. Vũ Quốc Anh

1.        Họ và Tên: Vũ Quốc Anh

2.        Chức vụ: Trưởng bộ môn

3.        Học vị cao nhất: TS

4.        Học hàm: PGS

5.        Quá trình đào tạo:

Cấp độ

Năm tốt nghiệp

Trường tốt nghiệp

Chuyên ngành tốt nghiệp

Đại học

1994

Đại học Xây dựng Hà Nội

Xây dựng Dân dụng và Công Nghiệp

Cao học

1998

Đại học Xây dựng Hà Nội

Xây dựng Dân dụng và Công Nghiệp

Tiến sỹ

2003

Đại học Kiến trúc Hà Nội

Xây dựng Dân dụng và Công Nghiệp

Sau Tiến sỹ

(Post Doctor)

2005

Học viện công nghệ Georgia, Bang Georgia, Hoa Kỳ (Geogia Institute of Technology)

Xây dựng Dân dụng và Công Nghiệp

 

6.                Khoá đào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ nâng cao

 Tham gia khoá học The International Course on Sustainable Structural Safety  Design for Building Engineers” (Khoá học quốc tế về thiết kế bền vững và an toàn cho các kỹ sư xây dựng), tổ chức tại Indonesia, từ 30 tháng 7 đến 26 tháng 8 năm 2000, khoá học được tài trợ bởi JICA Nhật Bản.

7.                Chuyên ngành nghiên cứu và giảng dạy:

– Kết cấu thép, Kết cấu gỗ,

– Kết cấu công trình cho chương trình Kiến trúc tiên tiến

Chuyên ngành nghiên cứu: Kết cấu thép, Ổn định công trình, Phương pháp PTHH

8.                Các bài báo, công trình nghiên cứu khoa học, các sách đã in:

1.        Vũ Quốc Anh (1998), “Tính toán thiết kế kết cấu khung nhà công nghiệp một tầng có xét đến sự làm việc không gian”, Tạp chí xây dựng 7-8/1999, tr. 22-23 & 24-26, Bộ xây dựng.

2.        Vũ Quốc Anh (1998), “Kiểm tra độ cứng khung ngang xét đến sự làm việc không gian”, Tạp chí xây dựng 9-10/1999, tr. 14-16 &13, Bộ xây dựng.

3.        Vũ Quốc Anh (1999), “Xác định chiều dài tính toán của cột bậc khung nhà công nghiệp một tầng có xét đến sự làm việc không gian”, Tuyển tập các công trình khoa học hội nghị cơ học vật rắn biến dạng toàn quốc lần thứ sáu, Hà nội 26-27/10/1999, tr. 26-31.

4.        Vũ Quốc Anh (2000), “Effective Length Factors of Double-Stepped columns of Single-Span Steel Frame in Industrial Building with Consideration of Three-Dimensional Behavior of Framework”, International Colloquium in Mechanics of Solids, Fruids, Structures and Interactions, Nha Trang 14 – 18, August 2000, pp 544-551.

5.        Vũ Quốc Anh (2000), “Xác định chiều dài tính toán cột một bậc khung nhà công nghiệp một tầng khi cho các lực tác dụng đồng thời”, Tuyển tập báo cáo Hội nghị Kết cấu & Công nghệ Xây dựng, Hà Nội 12/2000, tr. 107 – 112.

6.        Vũ Quốc Anh (2001), “Stability analysis of steel frames with semi-rigid connections and semi-rigid connections with rigid-zones”, Viet Nam Journal of Mechanics volume 23, N.3, 2001, ISSN 0866 7136, pp 134 – 148.

7.        Vũ Quốc Anh, Nghiêm Mạnh Hiến (2001), “Phần mềm phân tích và thiết kế kết cấu KC 2000 V1.0 ”, Tuyển tập hội nghị khoa học công nghệ mới trong xây dựng & đào tạo kỹ sư xây dựng dân dụng & công nghiệp, Đại học Kiến trúc Hà nội, 10/2001, tr. 199-204.

8.        Vũ Quốc Anh, Nguyễn Trâm, Nghiêm Mạnh Hiến (2001), “Vibration analysis of steel frame with sem-rigid connections and rigid-zones”, Proccedings of the National Conference on Engineering Mechanics, Hanoi, October 12-13, 2001, pp 205-212.

9.        Vũ Quốc Anh (2002), “Xác định hệ số chiều dài tính toán cột bậc khung nhà công nghiệp một tầng xét đến độ cứng khung ngang”, Tạp chí Khoa học Công nghệ Xây dựng 1/2002 (118), tr. 13-18, Viện Khoa học Công nghệ Xây dựng.

10.     Vũ Quốc Anh (2002), “Stability analysis of steel frames with semi-rigid connections and rigid-zones by using P-Delta effect”, Viet Nam Journal of Mechanics, Volume 24, N.1, 2002, National Center for Natural Science and Technology of Viet Nam, pp. 14-24.

11.     Vũ Quốc Anh (2002), “Phân tích nội lực và chuyển vị của khung thép có nút cứng và liên kết mềm”, Tạp chí Khoa học và Công nghệ, Tập 40 – Số 3/2002, Trung tâm Khoa học Tự nhiên và Công nghệ Quốc gia, tr. 36-44.

12.     Vũ Quốc Anh (2002), “Analysis plane steel frame with semi-rigid connections and rigid-zones with consideration of the second order effect”, An International Conference with the theme Advances in Building Technology, 4-6 December 2002, Hong Kong, pp. 1043-1049.

13.     Vũ Quốc Anh (2002), “Phương pháp tính nội lực và chuyển vị khung thép có xét đến độ đàn hồi của liên kết”, Tuyển tập công trình khoa học Hội nghị Cơ học toàn quốc lần thứ VII, Hà nội 11/2002, tr. 45-51.

14.     Vũ Quốc Anh, Nguyễn Trâm (2002), “Hiệu quả kinh tế khi thiết kế khung thép có xét đến độ đàn hồi của liên kết”, Tuyển tập công trình khoa học Hội nghị Cơ học toàn quốc lần thứ VII, Hà nội 11/2002, tr 603 – 609.

15.     Vũ Quốc Anh (2002), “Mô hình làm việc của liên kết đàn hồi trong kết cấu khung thép”, Tuyển tập công trình khoa học công nghệ, 11-2002, Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội, tr. 155-159.

16.     Vũ Quốc Anh (2002), “Phân loại liên kết đàn hồi theo AISC và EC3”, Tạp chí xây dựng-Bộ xây dựng, (12/2002), tr. 23-24.

17.     Vũ Quốc Anh, Nghiêm Mạnh Hiến (2003), “Geometric Nonlinear Vibration Analysis of Steel Frames with Semi-Rigid Connections and Rigid-Zones”, Viet Nam Journal of Mechanics, Volume 25, N.2, 2003, National Center for Natural Science and Technology of Viet Nam, pp. 122-128.

18.     Vũ Quốc Anh, Nghiêm Mạnh Hiến (2003), “Phân tích nội lực và chuyển vị khung thép có kể đến sự hình thành khớp dẻo theo phương pháp PTHH”, Hội nghị Cán bộ Khoa học trẻ Viện KHCN Xây dựng lần thứ 8, Tr. 137-143.

19.     Vũ Quốc Anh, Nghiêm Mạnh Hiến (2003), “Xác định khả năng chịu lực của liên kết đàn hồi theo tiêu chuẩn Mỹ AISC”, Tuyển tập công trình khoa học, Khoa xây dựng, Hà Nội 11-2003, Tr.108-113.

20.     Vũ Quốc Anh (2007), “Phân tích dao động khung thép liên kết đàn hồi với nút cứng trên nền đàn hồi có xét đến hiệu ứng P-Delta” , Tuyển tập công trình khoa học và công nghệ, Trường đại học Kiến trúc, Khoa xây dựng, 11-2007, Tr. 282-287.

21.     Vũ Quốc Anh, Phạm Thanh Hoan (2007), “Một vài nhận xét khi thiết kế kết cấu thép theo phương pháp hệ số tải trọng và sức kháng (LRFD)”, Tuyển tập khoa học công nghệ, Trường đại học Kiến trúc Hà Nội, Tr. 164-172.

22.     Vũ Quốc Anh (2007), “Applied the tangent Intercep Method for measuring Initial Tension in the cable of the Guyed Tower in HT Mobile Project”, Proceedings on the MDCMS 1-Vietnam first International Conference on Modern Design, Construction and Maintenance of Structures 10-11, December 2007, pp 291-295. ISBN 978-0-646-48404-4.

23.     Anh Q. Vu and Roberto T. Leon (2008), “Vibration analysis of steel frames with semi-rigid connections on an elastic foundation”, Steel and composite structures, An International Journal ,  Volume 8, Number 4, August 2008.  ISSN: 1229-9367, eISSN: 1598-6233.

24.     Vũ Quốc Anh, Nguyễn Thanh Tùng (2008), “Nhược điểm của phương pháp kiểm tra ổn định của cột khung theo phương pháp chiều dài tính toán trong các tiêu chuẩn thiết kế kết cấu thép hiện nay”, Tuyển tập công trình Khoa học, Khoa xây dựng, Đại học Kiến trúc Hà Nội, 12-2008, Tr. 115-122.

25.     Vũ Quốc Anh, Nguyễn Thanh Tùng (2009), “Ổn định cột thép khi kể đến khuyết tật”, Tuyển tập khoa học công nghệ, Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội, Tr. 206-212.

26.     Vũ Quốc Anh, Phạm Đại Lượng (2010), “Tính toán liên kết khớp dầm-cột dạng bản sườn theo tiêu chuẩn Eurodecode 3”, Tạp chí Xây dựng 8-2010, Tr. 58-62. ISSN 0866-0762.

27.     Vu Quoc Anh (2010), “Analysis steel frame  with rigid-zone connections and consideration of second order effect”, Workshop Construction under Exceptional Conditions, October 2010, Ha Noi Architectural University and Viet Nam Assocation of Structural Engineering and Constrution Technology, pp 233-237.

28.     Vũ Quốc Anh, Chu Hoàng Anh, (2011), “Phương pháp xác định chiều dài tính toán cột vát theo qui phạm Hoa Kỳ”, Tạp chí Xây dựng 5-2011, Tr. 49-52. ISSN 0866 -0762.

29.     Vũ Quốc Anh, Chu Hoàng Anh, (2011), “Xác định hệ số chiều dài tính toán cho cột trong khung thép có xét đến độ đàn hồi của liên kết”, Tạp chí Khoa học công nghệ Xây dựng, 3-2011, Tr. 14-22. ISSN 1859-1566.

30.     Vũ Quốc Anh (2011), “ Thiết kế khung thép nhà công nghiệp một tầng xét đến sự làm việc không gian”, Tạp chí Xây dựng 10-2011, Tr. 72-76. ISSN 0866 -0762.

31.     Vũ Quốc Anh, Nguyễn Thanh Hoà (2011), “Tính toán độ cứng của liên kết giữa dầm và cột trong kết cấu khung thép”, Tạp chí Khoa học Kiến trúc và Xây dựng, 10-2011, Tr 36-43. ISSN 1859-350X.

9.            Đề tài nghiên cứu khoa học :

1. Tên đề tài: “Tính toán kết cấu theo tiêu chuẩn Mỹ AISC-LRFD”, bắt đầu: năm 2004, kết thúc: năm 2005; Đề tài cấp cơ sở;

2. Tên đề tài: “Ứng xử của khung thép nhà công nghiệp khi xét đến sự làm việc đàn hồi của liên kết” bắt đầu: năm 2010, kết thúc: năm 2011; Đề tài cấp cơ sở;

3. Tên đề tài: “Dự thảo chỉ dẫn kỹ thuật thiết kế và thi công neo đất (loại phun vữa xi măng)”

bắt đầu năm 2010, kết thúc năm 2011; Đề tài cấp cơ sở;

    

  Sách đã xuất bản:

 Tên đầu sách: “Tính kết cấu bằng phần mềm Ansys Version 10.0”; Số trang in: 242 trang,  Năm: 2006, Nơi xuất bản: Nhà xuất bản Xây dựng.

 

10.             Địa chỉ liên lạc:

                  Cơ quan: Bộ môn kết cấu Thép Gỗ – Khoa Xây Dựng – Đại học Kiến Trúc Hà Nội

                  Điện thoại: 0904715062

                  Email: anhquocvu@gmail.com

1.461 lượt xem