fbpx

PGS.TS. Vũ Hoàng Hiệp

1. Họ và tên: VŨ HOÀNG HIỆP
2. Năm sinh: 1974                                                    3. Nam/Nữ: Nam
4.  Học hàm: Phó giáo sư                                         Năm được phong: 2018

  Học vị:  Tiến sĩ                                                        Năm đạt học vị: 2007

5. Lĩnh vực nghiên cứu trong 5 năm gần đây: Khoa học Kỹ thuật và Công nghệ
6. Chức vụ hiện nay: Trưởng Khoa Xây dựng
7. Mobile: 0985691874    E-mail: vuhoanghiep@hau.edu.vn
8. Cơ quan công tác: Đại học Kiến Trúc Hà Nội

Địa chỉ cơ quan: Km 10 đường Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại:  38544346 ; Fax:                              ; Website: htttp://www.hau.edu.vn

9. Quá trình đào tạo
Bậc đào tạo Nơi đào tạo Chuyên ngành Năm tốt nghiệp
Đại học ĐH Kiến trúc Hà Nội Xây dựng DD & CN 1996
Thạc sỹ ĐH Kiến trúc Hà Nội Xây dựng DD & CN 2001
Tiến sỹ ĐH Kiến trúc Hà Nội Xây dựng DD & CN 2007
Thực tập sinh khoa học INSA Toulouse Xây dựng 2009
10. Các công trình KH&CN chủ yếu được công bố, sách chuyên khảo
Tên công trình

(bài báo, công trình…)

Là tác giả hoặc

là đồng tác giả

công trình

Nơi công bố

(tên tạp chí đã đăng/ nhà xuất bản )

Năm

công bố

Tạp chí quốc tế
Effect of corrosion of tensile rebars and stirrups on the flexural stiffness of reinforced concrete members Đồng tác giả European Journal of Environmental and Civil Engineering 2014
Tạp chí quốc gia
Nghiên cứu thực nghiệm dầm bê tông cốt thép bị ăn mòn Đồng tác giả Tạp chí Kiến trúc & Xây dựng 2010
Hội nghị quốc tế
Analysis the model of calculation  of RC frame with masonry infill walls under seismic load Đồng tác giả Workshop on Construction under Exceptional Condition 2010
11. Các đề tài, dự án, nhiệm vụ KH&CN đã chủ trì hoặc tham gia trong 5 năm gần đây
Tên đề tài, dự án, nhiệm vụ KH&CN đã tham gia Thời gian

(bắt đầu – kết thúc)

Thuộc Chương trình (nếu có) Tình trạng

(đã nghiệm thu, chưa nghiệm thu)

Nghiên cứu thiết kế công trình có khung bê tông cốt thép chèn gạch trong vùng có động đất theo TCXDVN 375:2006 2010 Cấp Trường Đã nghiệm thu
12. Lĩnh vực chuyên môn sâu có thể tư vấn
– Thiết kế kết cấu công trình bê tông cốt thép.

– Thí nghiệm, kiểm định, đánh giá chất lượng công trình bê tông cốt thép và gạch đá.

Hotline TS : 0866 793 699