TS. Trần Thương Bình

1.        Họ và Tên: Trần Thương Bình

2.        Học vị cao nhất:  TS

3.        Quá trình đào tạo:  

Cấp độ

Năm tốt nghiệp

Trường tốt nghiệp

Chuyên ngành tốt nghiệp

Đại học

1976- 1986

ĐH. Mỏ- Địa chất

Địa chất công trình- Địa chất thủy văn

Cao học

1998- 2001

ĐH. Mỏ- Địa chất

Địa chất công trình – Địa kỹ thuật

Tiến sỹ

2002- 2009

ĐH. Mỏ- Địa chất

Địa chất công trình

 

4.        Chuyên ngành nghiên cứu và giảng dạy:

                – Chuyên ngành nghiên cứu: Địa chất công trình động học đất nền

– Môn học giảng dạy đại học: Địa chất công trình, cơ học đất nền móng, Cơ lý đá, Các công trình xây dựng, kỹ thuật thi công nền móng, Đất xây dưng và phương pháp cải tạo đất, Tháo khô công trình ngầm và mỏ,

                – Môn học giảng dạy sau đại học: Địa chất công trình  động học đất nền

5.        Danh mục bài giảng:

Các công trình xây dưng;

Kỹ thuật  thi công nền móng

Địa chất công trình

Khoáng thạch vật liệu khoáng tự nhiên

6.        Các bài báo, công trình nghiên cứu khoa học, các sách đã in:

+ Trần Thương Bình (1996), “Nâng cao hiệu quả sử dụng các kết quả thí nghiệm thu được từ thiết bị cắt cánh trên đất yếu ở Việt Nam”. Tuyển tập báo cáo Hội nghị khoa học lần thứ 12  trường Đại học Mỏ – Địa chất.

+ Trần Thương Bình (1998)‘’ Nghiên cứu phương pháp phân chia và chỉnh lý  tài tài liệu khảo sát địa chất công trình bằng công cụ Excell thông thường. Tuyển tập báo các hội nghị địa chất công trình toàn quốc , Địa chất công trình với công nghiệp hóa hiện đại hóa

+ Trần Thương Bình. (2001)‘’Nghiên cứu đề xuất phương pháp xác định sức kháng cắt đối với đất không đồng nhất trên thiết bị cắt phẳng’’. Tuyển tập hội nghị khoa học Mỏ – Địa chất lần thứ 14.

+ Trần Thương Bình ‘’ Nghiên cứu sự biến đổi sức kháng cắt của đất hệ tầng  Thái Bình trên mô hình thí nghiệm cắt động’’ Tuyển tập công trình  khoa học  tr238-241.(2005). Hôi nghi khoa học toàn quốc Địa kỹ thuật môi trường

+ Trần Thương Bình (2006), “ Mô hình thí nghiệm nghiên cứu sự giảm chấn của đất cát khi chịu tác dụng va chạm”. Tạp chí KHKT Mỏ- Địa chất số 14tr 5-8. (2006)

+ Trần Thương Bình (2006), “Đặc điểm của tải trọng động tác dụng vào đất nền” Tạp chí Địa kỹ thuật Việt Nam số 2 tr 14-18 (2006)

+ Trần Thương Bình ( 2006), “ So sánh thí nghiệm cắt rung với cắt động chu kỳ”. Tạp chí Địa kỹ thuật Việt Nam số 3, tr 19-23.

+  Nguyễn Huy Phương, Trần Thương Bình và nnk (2006), “Phân tích hiện tượng hoá lỏng và lập bản đồ hoá lỏng của lớp cát nhỏ – hạt bụi               (Lớp 9-aQ4 3tb1) ở khu vực Hà nội”. Tạp chí KHKT Mỏ- Địa chất số 14 tr 51-54.

+ Trần Thương Bình, Nguyễn Huy Phương (2006), “Bản-chất khác nhau giữa sự biến đổi độ bền của đất cát và đất sét khi dao động”. Tuyển tập báo cáo hội nghị khoa học lần thứ 13 10/2006.tr. 5- 10.

+ Trần Thương Bình, Nguyễn Huy Phương (2007), “Nghiên cứu đặc điểm biển đổi áp lực nước lỗ rỗng của đất cát hệ tầng Thái Bình khi hoá lỏng và các nhân tố ảnh hưởng khác”. Tuyển tập Công trình khoa học Hội nghị Cơ học toàn quốc lần thứ 8. Hà Nội 6-7/12/2007.tr.21-31

+ Nguyễn Huy Phương. Trần Thương Bình và nnk (2007), “ Nghiên cứu hiện tượng cố kết động và biến đổi độ bền của đất nền Hà Nội dưới tác động của tải trọng động nhằm hoàn thiện hệ thống thông tin địa kỹ thuật phục vụ cho phát triển bền vững đề phòng tai biến”, Đề tài KHCN thành phố Hà Nội mã số 01C-04/08-2007 tr249-258.

+ Trần Thương Bình, Nguyễn Huy Phương, Tạ Đức Thịnh (2008), “Nghiên   cứu   đánh giá, tai biến địa chất liên quan đến động đất ở khu vực Hà Nội dựa trên phân tích ứng xử của các dạng cấu trúc nền chịu tác dụng  tải trọng động”. Hội thảo khoa học toàn quốc Tai biến địa chất và giải pháp phòng chống. Hà Nội 24/5/2008. tr 61-72 .

+ Trần Thương Bình, Nguyễn Huy Phương (2008),  “ Một số kết quả nghiên cứu độ bền của đất loại sét trầm tích Holocen hệ tầng Thái Bình dưới tác dụng của tải trọng động chu kỳ, tần số thấp”.  Báo cáo hội nghị quốc tế địa kỹ thuật môi trường  11/2007 tr

+ Trần Thương Bình (2008), “Nghiên cứu phương pháp, xây dựng mô hình thí nghiệm xác định các thông số động học đất nền”. Tuyển tập báo cáo Hội nghị khoa học trường đại học Mỏ – địa chất.

+ Trần Thương Bình, Nguyễn Huy Phương (2008), “Nghiên cứu ảnh hưởng  của đặc điểm lỗ  hổng qua ảnh vi cấu trúc đến sự biến đổi ứng suất của đất  loại sét trong các thành tạo trầm tích hệ tầng Thái Bình khi biến dạng động tần số thấp”. Tuyển tập báo cáo Hội nghị Khoa học trường đại học Mỏ – địa chất

    + Trần thương Bình, Nguyên huy Phương 2010 “Types of Dynamic Strengths of Soils and 

    Methods of their Determination” International Symposium – HANOI GEOENGINEERING 2010

 “Urban Geoengineering, Earth Resources and Sustainability in the Context of Climate Change”

+ Trần thương Bình, Nguyễn Thành An (2011) “ Nghiên cứu đặc điểm bồi xói ngã ba sông Đuống và đề xuất biện pháp phòng chống” Tạp chí khoa học kiến trúc và xây dựng số 5 tr42-44

7.        Đề tài nghiên cứu khoa học :

+ Trần Thương Bình (1995), “Nâng cao hiệu quả sử dụng các kết quả thí nghiệm thu được từ thiết bị cắt cánh trên đất yếu ở Việt Nam”. Đề tài cấp trường

+ Bùi Học, Trần Thương Bình và nnk (1996 -1997), “Đánh giá khả năng nhiễm bẩn của các tầng chứa nước ở những khu vực bãi thải ở thành phố Hà Nội “. Đề tài NCKH của Thành phố Hà Nội

+ Phạm Văn Tỵ, Trần Thương Bình và nnk (1996- 2000), “Đặc điểm địa chất công trình Plioxen – Đệ tứ thềm lục địa Việt Nam”. Đề tài Cấp Nhà nước mã số KHCN-06-11- 05.

+  Nguyễn Huy Phương, Trần Thương Bình và nnk (2003), “Nghiên cứu cơ sở phân vùng nền đất thành phố Hà Nội theo mức độ nhạy cảm với động đất”. Đề tài NCKH của thành phố Hà Nội.

+Nguyễn Huy Phương, Trần Thương Bình vàn.nnk (2005) “ Nghiên cứu cơ sở khoa học đánh giá và dự báo các quá trình địa chất động lực ( các ẩn hoạ và sự cố) tiềm ẩn trên nhưbfx vùng xung yếu trọng điểm của Hà Nội và định hướng phòng ngừa, đối phó vừ xử lý chúng’’ Đề tài khoa học công nghệ Thành phố Hà Nội Bs-DL/05-2004-2

+ Nguyễn huy Phương, Trần thương Bình, (2007) “ Hiện tượng cố kết động và biến đổi độ bền của đất nền Hà Nội dưới tác dụng tải trọng động nhằm hoàn thiện hệ thống thông tin địa kỹ thuật phục vụ phát triển bền vững và phòng chống thiên tai” Đề tài thành phố Hà Nội mã số 01C-04/08- 2007-2

8.        Địa chỉ liên lạc:

          Cơ quan: Bộ môn Địa kỹ thuật-  Khoa xây dựng- Trường Đại học kiến trúc Hà Nội…

          Điện thoại: 04. 37538611 / Di động 0913537260

          Email: Binhviht@gmail.com

437 lượt xem