TS. Nghiêm Mạnh Hiến

THÔNG TIN CÁ NHÂN

 

        

         Họ tên:  Nghiêm Mạnh Hiến

         Năm sinh: 1975

         Chức danh công tác, học hàm, học vị:  Giảng viên, Tiến sĩ.

         Năm bắt đầu tham gia giảng dạy (về bộ môn): 1998

         Email: nghiemmanhhien@hau.edu.vn

Giáo trình, sách, tài liệu giảng dạy đã biên soạn:

Hướng nghiên cứu chính hiện nay: 
        Thiết kế và thi công công trình ngầm, công trình ngầm chịu tải trọng động đất

Các đề tài nghiên cứu khoa học đã nghiệm thu:

Các bài báo khoa học:
Chang, N., and Nghiem, H. M., (2010). Viscous damping for time domain finite element analysisFifth International Conference on Recent Advances in Geotechnical Earthquake Engineering and Soil Dynamics and Symposium in Honor of Professor I.M. Idriss.
Bài 2

Thành tích cá nhân

469 lượt xem