Ths. Vũ Hồng Dương

THÔNG TIN CÁ NHÂN

         Họ tên:  Vũ Hồng Dương

         Năm sinh: 1974

         Chức danh công tác, học hàm, học vị: Giảng viên, Thạc sỹ.

         Năm bắt đầu tham gia giảng dạy (về bộ môn):

         Email:

         Giáo trình, sách, tài liệu giảng dạy đã biên soạn:

         Hướng nghiên cứu chính hiện nay:

         Đề tài nghiên cứu khoa học đã được nghiệm thu

         Thành tích cá nhân:

291 lượt xem