Ths. Trần Văn Viết

I. LÝ LỊCH SƠ LƯỢC

   Họ và tên:                 TRẦN VĂN VIẾT

   Học vị cao nhất:       Thạc sĩ kỹ thuật

   Chức vụ:                   Giảng viên bộ môn Máy Xây Dựng

   Đơn vị công tác:       Khoa Xây Dựng – Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội

   Điện thoại liên hệ:    Cơ quan : 043.8542529
                                      Di động:    0905 322 262

   Email:                        tranviet06@gmail.com

 

II. QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO

Cấp độ Năm tốt nghiệp  Trường đào tạo  Chuyên ngành tốt nghiệp 
Đại học 2005 Đại học Xây dựng Cơ điện xây dựng  
Cao học 2009 Đại học Xây dựng                          Kỹ thuật máy và thiết bị trong xây dựng, nâng chuyển

 

III. TRÌNH ĐỘ NGOẠI NGỮ

                Ngoại ngữ                                             Trình độ                                                 Chứng chỉ          
 Tiếng Anh                   Nghe – Nói – Đọc – Viết                      Tiếng Anh C

IV. CÁC ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC ĐÃ VÀ ĐANG THAM GIA

 

TT   Tên đề tài nghiên cứu Năm bất đầu
/Năm kết thúc
Đề tài cấp (NN,
Bộ, ngành, trường)
 
Trách nhiệm tham gia
trong đề tài
 
 1 Nghiên cứu, thiết kế và chế tạo máy đào cỡ “siêu nhỏ” có chế độ làm việc liên tục  Cấp Bộ  Tham gia

 

V. CÁC CÔNG TRÌNH KHOA HỌC ĐÃ CÔNG BỐ

 TT  Tên công trình   Năm công    bố   Tên tạp chí 
 1 Nghiên cứu ảnh hưởng của một số thông số đến
chất lượng trộn và mức tiêu thụ năng lượng của máy trộn hai trục cưỡng bức với
các loại vật liệu rời.
2011 Tạp chí cơ khí Việt Nam, số 6 năm 2010
 2 Phương pháp xác định các thông số hợp lý của máy
đào cỡ siêu nhỏ trên cơ sở kết quả nghiên cứu đối với bộ phận công tác của máy.
2012 Tạp chí cơ khí, số 10 năm 2012
 3 Nghiên cứu, thiết kế và chế tạo mô hình nghiên
cứu thực nghiệm bộ phận công tác máy làm đất.
2012 Tạp chí Công nghiệp nông thôn,  Số 13 năm 2004

254 lượt xem