ThS. Nguyễn Quang Vinh

THÔNG TIN CÁ NHÂN

    Họ tên: Nguyễn Quang Vinh

    Năm sinh: 1978

    Chức danh công tác, học hàm, học vị: Giảng viên, Thạc sỹ

    Năm bắt đầu tham gia giảng dạy (về bộ môn): 2005

    Email:

    Giáo trình, sách, tài liệu giảng dạy đã biên soạn:

    Đề tài nghiên cứu khoa học đã thực hiện:

    Hướng nghiên cứu chính hiện nay:

–    Thành tích cá nhân:

364 lượt xem