TS. Nguyễn Hoài Nam

1. Họ và tên:     NGUYỄN HOÀI NAM         
2. Năm sinh:       1975                                                        3. Nam/Nữ:  Nam
4.  Học vị:    Tiến sỹ                                                            Năm đạt học vị: 2014
5. Lĩnh vực nghiên cứu trong 5 năm gần đây: Khoa học Kỹ thuật và Công nghệ
6. Chức vụ hiện nay:   Phó trưởng Khoa Xây dựng
7.  Điện thoại:   0983231574

    E-mail:   hoainam1507@gmail.com

8. Cơ quan công tác: Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội
    Địa chỉ cơ quan:           Km10, Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại:  04 3854 2521       ;Fax:   04 3854 4318             ;Website: htttp://www. Hau.edu.vn

9. Quá trình đào tạo
Bậc đào tạo Nơi đào tạo Chuyên ngành Năm tốt nghiệp
Đại học  Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội Xây dựng dân dụng và công nghiệp 1997
Thạc sỹ  Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội Xây dựng dân dụng và công nghiệp 2003
Tiến sỹ Viện Khoa học Công Nghệ Xây dựng  Kỹ thuật xây dựng  2014
10. Các công trình KH&CN chủ yếu được công bố, sách chuyên khảo

(liệt kê công trình tiêu biểu đã công bố trong 5 năm gần nhất)

Tên công trình

 

Là tác giả hoặc

là đồng tác giả

công trình

Nơi công bố

(tên tạp chí đã đăng, Nhà xuất bản )

Năm công bố
Nghiên cứu tác động của gió lên mái công trình thấp tầng bằng thí nghiệm mô hình trong ống thổi khí động Đồng tác giả Tạp chí  Khoa học công nghệ Xây dựng, số 4 (161), năm thứ 40, ISSN 1859-1566, tr 13-18 2012
Biện pháp chống tốc mái và giảm áp lực gió lên mái của nhà thấp tầng Đồng tác giả Tạp chí Xây dựng, năm thứ 52, ISSN 0866-0762, tr 80-82 2013
Thực trạng an toàn lao động trên các công trường xây dựng nhà cao tầng hiện nay Tác giả Tạp chí khoa học Kiến trúc và Xây dựng, ISSN 1859-350X, tr 23-27 2015
11. Các đề tài, dự án, nhiệm vụ KH&CN đã chủ trì hoặc tham gia trong 5 năm gần đây
Tên đề tài, dự án, nhiệm vụ KH&CN đã chủ trì Thời gian

(bắt đầu – kết thúc)

Thuộc Chương trình (nếu có) Tình trạng

(đã nghiệm thu-xếp loại, chưa nghiệm thu)

Nghiên cứu công tác an toàn lao động trên công trường xây dựng nhà nhiều tầng trong đô thị 1/2015 -12/2015 Đề tài cấp trường Đã nghiệm thu
“Tìm hiểu thực trạng về công tác quản lý chất lượng thi công xây dựng, nghiệm thu nhà máy điện hạt nhân ở Việt Nam và các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan” 2015 Đề tài cấp bộ Đã nghiệm thu cơ sở
12. Lĩnh vực chuyên môn sâu có thể tư vấn
  –         Quản lý dự án
  –         Tư vấn thiết kế, giám sát công trình
  –         Thi công công trình xây dựng dân dụng và công nghiệp

822 lượt xem