TS. Đỗ Xuân Tùng

1.        Họ và Tên: Đỗ Xuân Tùng

2.        Năm sinh: 1983

3.        Chức vụ: Giảng viên

4.        Học vị cao nhất: ThS

5.        Quá trình đào tạo:

Cấp độ

Năm tốt nghiệp

Trường tốt nghiệp

Chuyên ngành tốt nghiệp

Đại học

    2006

ĐHKHTN-ĐHQGHN

             Cơ học

Cao học

    2008

ĐHKHTN-ĐHQGHN

          Cơ học Vật rắn biến dạng

                 6.        Chuyên ngành nghiên cứu và giảng dạy:

                – Chuyên ngành nghiên cứu: Truyền sóng trong môi trường đàn hồi

                – Môn học giảng dạy đại học: Cơ học cơ sở

7.        Các bài báo, công trình nghiên cứu khoa học, các sách đã in:

          Phạm Chí Vĩnh, Đỗ Xuân Tùng, Sự phản xạ, khúc xạ của sóng SH đối với biên có độ nhám cao- Tuyển tập công trình hội nghị khoa học toàn quốc “Cơ học vật rắn biến dạng lần thứ 8”.

          Homogenized equations of the linear elasticity in two-demensional domains with very rough interfaces- Mechanics Research Communications.

          Vinh,P.C.,Tung.D.X.:Homogenized equations of the linear elasticity theory in two-dimensional domains with interfaces highly oscillating between two circles- Acta Mech.

          Explicit homogenized equations of the linear elasticity theory in two-demensional domains with very rough- The IMA journal of Applied Mathematics

8.        Đề tài nghiên cứu khoa học:

                           Sóng trong các môi trường đàn hồi, đề tài Nafosted cấp nhà nước, mã số:107.02-2010.07

9.        Địa chỉ liên lạc:

          Điện thoại: 0984468136

          Email: doxuan_tung@yahoo.com

408 lượt xem